Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Øremerket miljøtilskudd i skog 2019

Landbruksdirektoratet har nå kommet med endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019. Skogeiere kan nå søke på totalt 8 millioner kroner.

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 28.08.2019

Her beskrives et endelig opplegg for forvaltning og bruk av de øremerkede midlene til miljøtiltak i skog for 2019, til sammen kr. 8 mill.

Det øremerkede tilskudd går til følgende formål:

  • Nøkkelbiotoper
  • Rovfuglreir og tiurleiker
  • Tilrettelegging for friluftsliv
  • Fjerning av utenlandske treslag

Utfyllende informasjon er lagt ut på Landbruksdirektoratets hjemmeside, her. Tilpasset søknadsskjema vil tilsvarende bli lagt ut under «Skjema» på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Tilskuddene er hjemlet i forskrift om tilskudd til nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK) § 6, som sier det kan gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog , herunder

  • dekning av merkostnader eller tap ved å gjennomføre skjøtselstiltak for å ivareta og utvikle miljøverdier
  • delvis dekning av økonomiske tap knyttet til langsiktig bevaring av spesielle miljøverdier, der hensyn til disse krever at skogeieren avstår fra hogst eller legger om skogsdriften
  • dekning av merkostnader ved skogsdrift for å unngå veibygging som vil redusere «villmarkspregede områder»