Mye barkbiller kan føre til skader på skog

Den varme forsommeren har bidratt til gode yngleforhold for stor granbarkbille, en av de største skadegjørerne for tømmerskogen.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.06.2020

Flere kommuner i Innlandet bidrar til nasjonale overvåkningen av barkbillepopulasjonen ved hjelp av billefeller plassert i skogen. Etter en kjølig sesongstart har fangsten av barkbiller økt betydelig etter det varme været i mai-juni. Det er registrert faretruende nivåer i flere kommuner i Innlandet, med fangster på nær 10.000 biller i snitt per felle, noe som er faretruende høyt. Når mange biller svermer samtidig kan det bety økt risiko for at billene klarer å slå ut levende skog. Billene angriper først og fremst tørkestresset skog, samt tømmerlunner og vindfall.

Få tømmeret ut av skogen

Tømmerlunner av gran etter vinterens og vårens hogst bør helst ut av skogen før de angripes av granbarkbiller under sverming. Blir tømmeret liggende, kan det angripes av granbarkbiller som legger eggene sine under barken. Granvirke som angripes av stor granbarkbille under sverming på forsommeren bør ut av skogen før avkom-billene er klare for å fly ut. Avkom-billene starter vanligvis å komme ut i juli, men det kan skje allerede i juni i varme år.

Det er meldt om at det ligger en del grantømmer ved skogsbilvei i utsatte områder. Forskrift om bærekraftig skogbruk er klar på at tømmerkjøper må sørge for at alt hogd grantømmer er transportert ut av skogen innen 15. juli. NIBIO og Landbruksdirektoratet har på bakgrunn av situasjonen sterkt oppfordret om at grantømmer i lavereliggende områder av Østlandet blir transportert ut av skogen så fort som mulig, helst før 1. juli.

Et viktig tiltak i den nye tilskuddsordningen: Hogst av vindfall og tørkestressede trær

Det oppstår ofte vindfellinger av gran i kantene av hogstflater i de første årene etter hogst. Disse vindfallene er attraktive for granbarkbillene når de er ferske og bør derfor bringes ut før de angripes.

Det er nylig innført en tilskuddsordning med formål om å hjelpe lokale skogsentreprenører til å holde hjulene i gang i en krevende tid. Ordningen fungerer som et tilskudd som skogeiere kan søke på, som skal dekke merkostnader hos entreprenørene i denne tiden. I den nye forskriften kan du lese en mer detaljert beskrivelse av hvilke tiltak som omfattes innenfor de aktuelle driftsformene.

Av tiltakene som kan få tilskudd vil vi løfte fram hogst av vindfall og annen hogst for å ivareta skoghygiene (tørkestressede trær og lignende) som viktige tiltak for å begrense en eventuell skadelig oppblomstring av barkbille, og mulige skader på skogen.

Les mer detaljer om ordningen og hvordan du som skogeier kan søke på Landbruksdirektoratet sin side.

 

Registrering av barkbilleangrep

Det er fare for økte angrep av granbarkbiller på Østlandet. Her er en god informasjonsfilm om registrering av barkbilleangrep i skogen, som våre kollegaer i den svenske Skogstyrelsen har laget:


HUSKELISTE FOR SKOGEIEREN

Kniv er et bra redskap for å undersøke om det finnes gangsystemer og levende stor granbarkbille under barken. På forsommeren kan en også kikke etter brunt boremel fra små runde innboringshull etter billene.

  • Granvirke med overvintrende stor granbarkbille i gangsystemene bør ut av skogen før billene flyr igjen. Disse billene kan starte sverming allerede i april i varme år.
  • Granvirke som angripes av stor granbarkbille under sverming på forsommeren bør ut av skogen før avkom-billene er klare for å fly ut. Avkom-billene starter vanligvis å komme ut i juli, men det kan skje allerede i juni i varme år.
  • Tømmerlunner av gran etter vinterens hogst bør bringes vekk fra skogen før de angripes av granbarkbiller under sverming, og tømmerlunnene bør ut senest før eventuelle avkom-biller er klare for å fly ut.
  • I områder med angrep av granbarkbiller er det viktig å sørge for liten tilgang på ferskt granvirke. Under hogster i slike områder bør det ikke ligge igjen mye grovt hogstavfall av gran.
  • Det oppstår ofte vindfellinger av gran i kantene av hogstflater i de første årene etter hogst. Disse vindfallene er attraktive for granbarkbillene og bør derfor bringes ut før de angripes.
  • Døde grantrær som bærer preg av at barkbillene har forlatt stedet kan gjerne bli stående, siden de kan være hjemsted for naturlige fiender av granbarkbillen.
  • Langsiktig: Unngå å plante gran på steder som er særlig utsatte for tørkestress under tørkeperioder.

Fra NIBIOs temaside om barkbiller