Ønsker innspill til tiltaksplan for skogsektoren i Innlandet 2021-2024

Statsforvalteren i Innlandet og Innlandet fylkeskommune har, i samarbeid med skog- og trenæringene, utarbeidet forslag til tiltaksplan for skog- og tresektoren i Innlandet. Frist for innspill er 1. juli 2021

Publisert 19.05.2021

Innlandet er landets største skogfylke med en fjerdedel av landets skogressurser og 40 prosent av avvirkningen til en førstehåndsverdi på 2 milliarder kroner. I dag er 1800 personer sysselsatt i skogbruket og med trelast- og trevareindustrien gir skogen grunnlag for over 5 000 arbeidsplasser spredt rundt i hele fylket. Samtidig med en høy avvirkning de siste årene har det også blitt vernet mer skog enn noen gang tidligere. I dag er 5 prosent av skogarealet i Innlandet offentlig vernet.

Skogressursene i Innlandet gir store muligheter til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver innen verdiskaping og sysselsetting, ivaretakelse av det biologiske mangfoldet og til å gi et betydelig bidrag i klimaarbeidet. Tiltaksplanen tar for seg hvordan dette kan styrkes gjennom investeringer i ny skog, i infrastruktur og ikke minst i kompetanse og rekruttering.

Tiltaksplanen er forankret i Bioøkonomistrategien for Innlandet 2017- 2024, og skal legges fram til politisk behandling i fylkeskommunen. 

Tiltaksplanen er delt inn i tre avsnitt:

  1. Bærekraft og produksjon i skogen
  2. Verdiskaping og klimanytte
  3. Kunnskapsløft for bærekraftig skog- og trebruk

 

Før politisk behandling ønskes innspill som kan forbedre planen.

Fristen er 1. juli 2021 og innspill sendes til sfinpost@statsforvalteren.no eller per post: Postboks 987, 2604 Lillehammer, og merkes med saksnummer 2021/3756.