Brøttum Almenning får ikke konsesjon på landbrukseiendommer i Stor-Elvdal kommune

Foto: Håvard Pharo Gravdal
Foto: Håvard Pharo Gravdal

Allmenningen kjøpte eiendommene Gammelstu Stai gård og Seljordet gård i 2019. Konsesjonssøknadene ble avslått av kommunen. Statsforvalteren tar ikke klagene fra Brøttum Almenning til følge.

Publisert 29.01.2021

Hensynene til driftsmessig gode løsninger og helhetlig ressursforvaltning taler i stor grad mot konsesjon. Vi vurderer også at eiendommene er godt egnet for personlig eierskap og bosetting og at det ikke er fordeler knyttet til allmenningens erverv som taler for å fravike dette.

Det er en landbrukspolitisk målsetting av tradisjonelle landbrukseiendommer i størst mulig grad skal være i personlig eierskap der eieren selv bor på eiendommen. Lovens vilkår for å få konsesjon er ikke oppfylt. Kommunen skal sette en frist for allmenningen til å selge eiendommene til noen som kan få konsesjon.