Erstatningsordninger etter ekstremværet

Foto: André Berg

Statsforvalteren vil vise til ordninger som er aktuelle ved erstatning etter tørke og flom. Staten har to ordninger som gjelder henholdsvis for naturskade og produksjonssvikt i jordbruket. 

 

Publisert 14.08.2023

I tillegg har de fleste private forsikringsavtaler som også dekker deler av tap som følge av naturskader og produksjonssvikt i jordbruket.

Her følger en kort oversikt:

Erstatning etter naturskade

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Hvem kan søke?

Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.

Skadet objekt kan ikke være eid av stat eller kommune. For ødeleggelser på kommunal infrastruktur kan kommunene sende søknad om skjønnsmidler.

Hva kan erstattes?

Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Minste erstatningsgrunnlag 20 000 kroner.

Se mer om naturskadeordninga.

Søknadsfrist: senest 3 måneder etter skade

Søknaden sendes direkte til Landbruksdirektoratet.

Tilskudd ved produksjonssvikt

Hvem kan søke?

Ordningen gjelder jordbruksforetak.

Hva kan erstattes?

  • Svikt i planteproduksjon og honningproduksjon som skyldes klimatiske forhold.
  • Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnitt for vekstgruppen. Det vil si at det er en egenrisiko på 30 prosent.

Minste utbetaling 5 000 kroner.

Skade må meldes til kommunen uten ugrunnet opphold og for hver årsak som tørke/flom, slik at kommunen kan befare skadet areal.

Søknadsfrist: 31. oktober.

Se mer om tilskudd ved produksjonssvikt.

Forsikring

Forsikring ved naturskade

Bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader er automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. 

Se informasjon hos Norsk Naturskadepool eller ditt forsikringsselskap.

Forsikring ved produksjonssvikt.

Flere jordbruksforetak har forsikring som delvis dekker egenandel på 30 % for produksjonssvikten Kontakt ditt forsikringsselskap om du har spørsmål.