Pelsdyrbønder må gis en rimelig erstatning

Fylkesmannen i Innlandet mener at pelsdyrbøndene som berøres av forbudet mot hold av pelsdyr skal gis en rimelig erstatning. Det må i utmålingen tas høyde for så vel tap av næringsgrunnlaget som muligheten for å etablere ny alternativ næringsvirksomhet, heter det i Fylkesmannens høringssvar.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 03.10.2019

Inneværende år er det registrert 15 oppdrettere av rev og 14 av mink i Innlandet. Ved registreringen i i 2017 var det 21 bruk som drev med rev og 18 bruk som drev med mink. Disse foretakene blir alle direkte påvirket av det vedtatte forbudet mot pelsdyrhold.

Fylkesmannen er positiv til flere av forslagene til forskrift om kompensasjon, men har også kommentert flere av punktene.

Erstatning bør bygge på flere elementer

Fylkesmannen fremholder at en ordning basert på erstatning av bokførte verdier alene ikke nødvendigvis gir noe godt grunnlag for en rettferdig kompensasjon. En slik ordning må derfor suppleres med andre ordninger, noe som også foreslås i høringsdokumentet.

Fylkesmannen viser også til at uroen rundt næringa i de senere år og mer eller mindre tilfeldige markedsmessige svingninger, kan gi uheldige utslag for enkeltprodusenter når ordningen med tispetillegg foreslås knyttet opp til kun ett år (2017) med visse unntaksbestemmelser. Et alternativ kan være en tilsvarende modell som i Forskrift for driftsomstilling grunnet rovvilt, der det tas utgangspunkt i de beste årene over en bestemt foregående periode, heter det i høringssvaret.

Fylkesmannen ønsker en god dialog med næring og kommuner

Fylkesmannen er foreslått som førsteinstans i forvaltningen av ordningen, noe vi mener er en riktig forvaltningsmodell for denne type saker. Fylkesmannen ønsker å gi arbeidet høy prioritet. Foruten en god saksbehandlingsprosess, vil vi legge vekt på å ha en god dialog med næringa selv og berørte kommuner.

Høringssvar til forslag om forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr

Den 1. juli 2017 sendte Landbruks- og matdepartementet sendte «Forslag om forskrift om kompensasjon etter avvikling av hold av pelsdyr» på høring 1. juli 2017. Høringsforslaget tar for seg erstatningsordningen og erstatningen som pelsdyrbønder vil ha krav på som følge av vedtakelsen av loven som forbyr pelsdyrhold i Norge. Nærmere informasjon om selve høringen kan finnes på departementets nettside https://www.regjeringen.no/no/dep/lmd/id2662223/.

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.