Når vi det nasjonale jordvernmålet?

Foto av nybygd vei

De foreløpige KOSTRA-tallene som ble lagt frem 20. mars, viser at det på landsbasis ble omdisponert ca. 3 700 dekar dyrka jord i 2018. Dette er like under jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Samtidig har omdisponering av dyrkbar jord økt.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 07.04.2019

I 2015 vedtok Stortinget en nasjonal jordvernstrategi. I vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 4 000 dekar, og bad regjeringa om at målet nås gradvis innen 2020. Regjeringen la fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019, etter anmodning fra Stortinget, der jordvernmålet ble beholdt.

Hedmark og Oppland er begge store jordbruksfylker med til sammen ca. 1,9 millioner dekar fulldyrka jord. I tillegg har de to fylkene tilsammen ca. 340 000 dekar overflatedyrka jord og innmarksbeite. Hedmark og Oppland har til sammen 4,7 millioner dekar dyrkbar jord. Figur 1 viser fordelingen mellom dyrka jord (fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite), dyrkbar jord og annet areal.

Figur 1. Fordelingen mellom dyrka jord (fulldyrket, overflatedyrket og innmarksbeite) dyrkbar jord og annet areal.

Dyrka mark

Ut fra nasjonal jordvernstrategi er det satt jordvernmål i Hedmark og Oppland på 200 dekar i hvert fylke. De foreløpige KOSTRA-tallene viser en økning av omdisponering av dyrka jord i både Hedmark og Oppland i 2018 i forhold til 2017. Oppland ser ut til å klare å nå sitt jordvernmål med en omdisponering av 126 dekar, mens i Hedmark er det blitt omdisponert noe mer; 234 dekar. I hovedsak skyldes mye av store samferdselsprosjekter i regionen. Som følge av planlegging av dobbeltspor InterCity Dovrebanen på strekningen Sørli - Åkersvika og planlegging av E6 Moelv - Øyer, må det forventes at omdisponeringen av dyrka jord vil være høyere enn fylkesmålet noen år fremover. I henhold til de foreløpige tallene står Hedmark og Oppland for ca. 10 % av omdisponeringen av dyrka jord i 2018.

 

Figur 2. Omdisponering av dyrka jord for hele landet, Hedmark og Oppland i perioden 2015 - 2018.

Dyrkbar jord

Samtidig med at omdisponeringen av dyrka jord ser ut til å klare det nasjonale målet, øker omdisponeringen av dyrkbar jord. Dyrkbar jord er av NIBIO definert som jord i skog og på myr som ikke er dyrket i dag, men som kan fulldyrkes. Foreløpige KOSTRA-tall for hele landet viser en omdisponering av 9 046 dekar i 2018 mot 4 889 dekar i 2017. I Hedmark og Oppland har omdisponeringen av dyrkbar jord vært relativt stabil de siste årene. I 2018 var den på henholdsvis 787 dekar og 400 dekar for Hedmark og Oppland. På landsbasis utgjør dette ca. 13 %.

Figur 3. Omdisponering av dyrkbar jord for hele landet, Hedmark og Oppland i perioden 2015 – 2018.

Nydyrking

De foreløpige KOSTRA-tallene viser en betydelig økning i tillatt nydyrking i 2018. I 2018 ble det gitt tillatelse til å nydyrke 24 619 dekar på landsbasis. Av dette ble det gitt tillatelse til å nydyrke 5 490 dekar i Hedmark og 2 400 dekar i Oppland. Dette innebærer at Hedmark og Oppland stod for 32% av de tillatte nydyrkede arealene i 2018. Nydyrkingen skjer i hovedsak nord i fylkene, i Nord-Østerdalen og Nord-Gudbrandsdalen. I tillegg utmerker Ringsaker og Åsnes kommuner seg med høy andel nydyrking. Nydyrking skjer i hovedsak på skogsarealer, men forekommer også på myr. Landbruks- og matdepartementet foreslo i 2017 endring i reglene om nydyrking at det skal være forbud mot dyrking av myr. Dette forslaget er ikke ferdigbehandlet.

Nydyrking er regulert gjennom nydyrkingsforskriften. Formålet med forskriften er å sikre at nydyrking skjer på en måte som tar hensyn til natur- og kulturlandskap. Det skal legges vekt på hensynet til miljøverdier som biologisk mangfold, kulturminner og landskapsbildet. Det skal for øvrig legges vekt på å sikre driftsmessig gode løsninger. 

Figur 4. Antall dekar godkjent nydyrking for hele landet, Hedmark og Oppland.

Tallene fra SSB kan du finne her.

Tallene for 2018 er foreløpige, og endelige tall kommer i juni.