Jordvern

Gravemaskin i anleggsområde
Utvidelse av E6 gjennom Hedmark legger beslag på mye dyrket mark.
Oppdatert 08.04.2024

Vi trenger dyrket og dyrkbar jord for å sikre matforsyning på lang sikt. Derfor bør vi i størst mulig grad unngå å bygge veier, boliger og industribygg på dyrket mark. Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fortsatt brukes til å dyrke mat, og ikke blir omdisponert til andre formål.

Presset på matjordarealer varierer mye fra region til region, med overskudd av arealer, gjengroing og dårlig vedlikehold i enkelte områder, og underskudd, nedbygging, mangel på arealer til å spre husdyrgjødsel og høye leiepriser i andre områder.

De delene av landet med byer og tettsteder som vokser mest, har også de mest produktive jordbruksområdene. De siste 50 årene er det omdisponert mer enn en million dekar jordbruksareal til andre formål. I arealplanleggingen må utbyggingsbehov, transportsystemer, grønnstruktur, friluftsinteresser, biologisk mangfold og kulturminnevern vurderes samlet. 

Vis mer


Publisert 25.04.2024

Kommuner kan nå søke tilskudd til å utarbeide jordvernstrategi

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 20. august 2024.


Publisert 11.04.2023

Økt tilskuddspott til jordvernstrategier i kommunene

Kommunene kan nå søke om støtte til å lage jordvernstrategier. I år er potten økt. Fristen er 31. mai.


Publisert 02.05.2022

Tilskuddsordning for kommunale jordvernstrategier

Landbruksdirektoratet har nå lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Målgruppa for tilskuddsordningen er kommunene. Fristen for å søke er 30. juni 2022.


Publisert 07.04.2019

Når vi det nasjonale jordvernmålet?

De foreløpige KOSTRA-tallene som ble lagt frem 20. mars, viser at det på landsbasis ble omdisponert ca. 3 700 dekar dyrka jord i 2018. Dette er like under jordvernmålet på 4 000 dekar som Stortinget har vedtatt. Samtidig har omdisponering av dyrkbar jord økt.


Publisert 09.10.2018

Oppdatert nasjonal jordvernstrategi

Regjeringen la den 8. oktober 2018 fram en oppdatert jordvernstrategi i statsbudsjettet for 2019 etter anmodning fra Stortinget.