Lunsjmøte - boligsosial lov

Dato:
24. mai 2024 12:00 - 13:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
• ansatte i kommunen og Nav-kontoret som skal jobbe med boligsosial lov • andre som er interessert i loven eller skal være i stand til å identifisere behov etter loven • ansatte som skal bistå innbyggere med å søke om bistand etter boligsosial lov

Statsforvalteren i Innlandet ved enhet sosial inviterer til digitalt lunsjmøte fredag 24. mai kl. 1200-1300 knyttet til boligsosiallov.

Publisert 15.04.2024

NB! Lenken til møtet blir lagt ut på denne siden, samme dag som møtet er.

Lenke til møte: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGYwN2EyNzktNGUzOC00OGI3LThkYzItNjVlNjk3ZTdlZDE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%228a6fa58e-5153-4bfa-9a8b-573d985a4186%22%2c%22Oid%22%3a%2244cb6d0c-9947-45aa-815c-52e8dcc1b07c%22%7d

 

Konseptet bygger på spørsmål vi mottar fra kommunene om boligsosial lov, og i lunsjmøtet forsøker vi etter beste evne å svare på disse spørsmålene, samt trekke opp relevante diskusjoner.

Frist for å sende inn spørsmål, er utvidet til 21.05.24 klokka 12:00. Spørsmål sendes på følgende e-post: bente.nygaard.lindstad@statsforvalteren.no

Agenda:

Ut fra tilbakemeldinger vi har fått fra kommunene, vil lunsjmøtet den 24.05.24 ha følgende agenda:

  • Hva sier kommunene om hvor de har plassert ansvaret for den boligsosiale loven? Tilbakemelding etter spørreundersøkelse i kommunene i Innlandet.
  • Saksbehandlingsregler for den individuelle retten i boligsosial lov (rett til bistand for å skaffe og beholde bolig).
  • Hva er en vanskeligstilt på boligmarkedet?
  • Hva er en egnet bolig?
  • Hvordan ivareta barna?
  • Eventuelt andre problemstillinger dere bringer inn

Dere vil møte Anne-Beathe Horten, Randi-Irene Midthaugen og Bente Nygaard Lindstad hos Statsforvalteren i det digitale lunsjmøtet.

Velkommen!

Dato:
24. mai 2024 12:00 - 13:00
Sted:
Teams
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet, enhet sosial
Målgruppe:
• ansatte i kommunen og Nav-kontoret som skal jobbe med boligsosial lov • andre som er interessert i loven eller skal være i stand til å identifisere behov etter loven • ansatte som skal bistå innbyggere med å søke om bistand etter boligsosial lov