Kartlegging, restaurering og skjøtsel av kulturmark med biologisk verdier

Dato:
10. mai 2021 12.00 - 12. mai 2021 12.00
Sted:
Digitalt kurs
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet - jord og mat
Målgruppe:
Kommuneansatte som arbeider med biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, medlemmer av arbeids-/styringsgrupper for utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Påmeldingsfrist:
6. mai 2021 23.59

Målet med webinaret er å gi et overblikk over temaet og ta opp noen sentrale problemstillinger. Det er delt i to økter, 10. og 12. mai.

Publisert 29.04.2021

Vi forsøker å gjøre webinaret praktisk rettet og relevant for både de som har liten bakgrunnskunnskap og de som har arbeidet med tematikken. Det er beregnet noe tid til spørsmål og diskusjon under/etter innledningene, og vi håper det også kan bidra til erfaringsutveksling.

Faglig ansvarlige er vegetasjonsrådgiver Tanaquil Enzensberger og seniorrådgiver Stig Horsberg.

Foreløpig program

10. mai kl. 12.00-14.00:

Innledning

 • Tilskuddsordningene for biologisk mangfold i jordbrukslandskapet
 • Generelt om målretting av tilskuddene og sikring av at de ivaretar miljøverdiene

Generelt om skjøtselsbetinget naturmangfold

 • Hva kjennetegner og er grunnlaget for kulturbetinget artsmangfold
 • Hva er truslene mot biologisk verdifulle arealer
 • Kartlegging og bruk av informasjon i Naturbase

Viktige skjøtselsbetingede naturtyper i Innlandet

 • Presentasjon av viktige naturtyper
 • Typiske og/eller regionalt viktige arter
 • Hvordan kan en vurdere om det er sannsynlig at arealene har stort biologisk mangfold

12. mai kl. 10.00-12.00

Restaurering av gjengroingsareal

 • Hva kjennetegner problemareal og når bør det settes inn tiltak
 • Hensiktsmessige metoder for restaurering
 • Vurderinger av hva slags skjøtsel som vil være nødvendig etterpå
 • Hvilke krav bør stilles til plan og beskrivelse i en søknad

Skjøtsel av biologiske verdier

 • Skjøtselsråd og/eller vilkår som bør stilles til videre skjøtsel for areal som får tilskudd
 • Riktig skjøtsel - beite eller slått?
 • Riktig tidspunkt for slått, rett beitetrykk osv.
 • Skjøtselsplaner - innhold, eksempler
 • Tilgjengelig fagkompetanse

Påmelding

Påmelding i skjemaet på denne siden innen 6. mai. Lenke til webinaret blir sendt til påmeldte deltakere.

Dato:
10. mai 2021 12.00 - 12. mai 2021 12.00
Sted:
Digitalt kurs
Arrangør:
Statsforvalteren i Innlandet - jord og mat
Målgruppe:
Kommuneansatte som arbeider med biologisk mangfold i jordbrukets kulturlandskap, medlemmer av arbeids-/styringsgrupper for utvalgte kulturlandskap i jordbruket
Påmeldingsfrist:
6. mai 2021 23.59

Kontaktpersoner

Evalueringsskjema webinar 10. og 12. mai 2021

Hvordan var det faglige/pedagogiske innholdet 10. mai?
Hvordan var det faglige/pedagogiske innholdet 12. mai?
Var innholdet i kurset 10. mai nyttig for deg personlig?
Var innholdet i kurset 12. mai nyttig for deg personlig?