Utreder ikke grensejustering mellom Sel og Nord-Fron

Statsforvalteren i Innlandet har besluttet at grensejusteringen mellom kommunene ikke utredes og mener at utfordringene bør løses gjennom dialog mellom partene i saken.

Publisert 27.08.2021

Statsforvalteren mottok i februar i år søknad fra Nordre Furusjøen Vel om utredning av grensejustering mellom Sel og Nord-Fron kommuner. Søker mener den omsøkte grensejusteringen ville bidra til å etablere en mer aktiv forvaltning av området og til bedre samsvar mellom bruken og forvaltningen av området for de to kommunene.

Verken Sel kommune eller Nord-Fron kommune ønsker at det igangsettes utredning av en slik grensejustering. Kommunene gir ikke støtte til at en grensejustering vil bidra til en mer effektiv lokalforvaltning av området.

Etter en helhetsvurdering har Statsforvalteren i Innlandet besluttet at den foreslåtte grensejusteringen ikke skal utredes. Statsforvalteren legger vekt på at begge kommunene mener at en utredning av saken vil kunne bidra til å høyne konfliktnivået i området og at en grensejustering ikke vurderes som en god løsning på utfordringene som er trukket frem i søknaden. Statsforvalteren vurderer at utfordringene bør kunne løses gjennom dialog mellom partene innenfor dagens kommunegrenser. Statsforvalteren ønsker å bidra ved å tilrettelegge for et møte mellom partene om forvaltning og videreutvikling av området, dersom det er ønskelig.