Kommunevurderinger på høring

Nå legger Fylkesmannen i Innlandet fram sine «kommunebilder» på høring - altså hvordan Fylkesmannen vurderer status og utfordringer hver enkelt Innlandskommune på fagområdene Fylkesmannen skal følge med på.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 21.01.2020

Kommunene har frist fram til 21. februar til å komme med innspill til kommunebildene – som nå er lagt ut på høring her.

2 300 enkeltinnspill vurdert

Fagfolkene hos Fylkesmannen i Innlandet har vurdert 50 indikatorer for hver av de 46 Innlandskommunene. 2 300 innspill er altså vurdert. Vurderingene bygger på tilgjengelig KOSTRA-statistikk, annen nasjonal statistikk, tilsyn, økonomiforvaltning og også den dialogen kommunene har med Fylkesmannen. Dokumentene som nå publiseres, er et sammendrag av hvordan Fylkesmannen oppfatter status og utfordringer på de sentrale fagområdene hvor Fylkesmannen gjennomfører tilsyn eller har ansvar gjennom lov eller forskrift. 

Vil være nyttige nå – og i dialog de neste fire årene

Vi er i begynnelsen av valgperioden i kommunene, og de nyvalgte kommunestyrene skal ta viktige vegvalg for de kommende fire årene – til beste for innbyggerne. Dette er arbeid de er pålagt å gjøre, og det er et mål for Fylkesmannen at kommunebildene skal:

  • være innspill til kommunens arbeid med sin planstrategi
  • være innspill til kommunens arbeid med samordning av tilsyn og egenkontroll

Dokumentserien inngår som en del av det systematiske samarbeidet mellom kommunene og Fylkesmannen, og de vil gjennom hele valgperioden være utgangspunkt for dialog om fag og overordnede forhold på flere nivåer. Dokumentet er ment å være nyttig både for administrasjonen og for kommunepolitikerne.

Hvor gode er tjenestene?

Som utgangspunkt for vurderingene som er gjort, ble det laget risiko- og sårbarhetsanalyser, altså at en både vurderer fare for at noe skal gå galt, og konsekvensen hvis noe går galt. Dette er fulgt opp ved at Fylkesmannen har delt kommentarene inn i tre områder:

  • Områder med god kompetanse, kapasitet og kvalitet
  • Områder med forbedringspotensial innen kompetanse, kapasitet og kvalitet
  • Områder som er sårbare innen kompetanse, kapasitet og kvalitet

Inviterer til grunnleggende drøftinger

I forbindelse med planstrategiarbeidet 2019-2023 utfordrer Fylkesmannen kommunene ved å be dem drøfte noen grunnleggende spørsmål:

  • Hvordan står det til med barn og unge i kommunen?
  • Hvordan arbeider kommunen for å implementere FNs bærekraftmål?
  • Det er pekt på at tilstrekkelig kompetanse og kapasitet kan bli en utfordring for kommunene i framtida. Hvordan vurderer dere dette, og hvilke løsninger kan bli aktuelle?
  • Hvordan vurderer dere befolkningsutviklingen og kommuneøkonomien i 4-årsperioden?