Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

21,5 mill. kroner til fornyings- og innovasjonsprosjekter 2021

Statsforvalteren fikk inn totalt 59 søknader med et totalt søknadsbeløp på 66,3 mill. kroner. Vi har delt ut midler til 22 kommunale prosjekter i Innlandet.

Publisert 23.02.2021

Større samarbeidsprosjekter

I tråd med kriterier og krav som ble stilt i utlysningen er det større prosjekter i samarbeid med andre kommuner som mottar støtte. Tildelte prosjekter er vurdert til å bidra godt til kommunal fornying og innovasjon slik at kommunene kan levere bedre tjenester til innbyggere og næringsliv. Allerede igangsatte prosjekter med god gjennomføring er prioritert. For nye prosjekter er særlig prosjektets overføringsverdi og innovative element vært viktig for tildeling. Oversikt over tildelte prosjekter finner du under Dokumenter.

Digi Innlandet

Statsforvalteren støtter prosjektet Digi Innlandet med 2,8 mill. kroner. Dette er et nytt prosjekt innen digitalisering og tjenesteutvikling for kommunene i Innlandet. Prosjektet er et samarbeid mellom kommunene, Innlandet Fylkeskommune og KS. Prosjektet vurderes som et viktig arbeid for Innlandet som alle kommunene vil få nytte av. 

Velferd

Innenfor velferdsområdet støtter Statsforvalteren to nye prosjekter innenfor Bolig for velferd. Dette er et prioritert område fra vår side, og prosjektene vil ha støtte gjennom nettverket i Bolig for velferd Innlandet. Statsforvalteren tildeler også 2,4 mill. kroner til et nytt prosjekt for å styrke kommunenes forebyggende arbeid for utsatte barn, knyttet til ny barnevernsreform. Dette er et samarbeid mellom Ringsaker, Hamar og Stange. I tillegg har vi prioritert å videreføre prosjekter innenfor bl.a. velferdsteknologi, som kommer alle regionene til gode. 

Klima og miljø – Det grønne skiftet

Innenfor klimaområdet støtter Statsforvalteren prosjekter innenfor sirkulærøkonomi i Kongsvingerregionen og i Solør. I tillegg støtter vi et nytt prosjekt for å utnytte regionale sekundærprodukter til ny gjødselvare.

Kommunestruktur

Innenfor de 22 prosjektene holder vi foreløpig tilbake midler for to prosjekter som knyttes til kommunestrukturarbeid: kommunereformarbeid i Nord-Gudbrandsdalen og kommunesamarbeid i Solør. Statsforvalteren vil gå dialog med de aktuelle kommunene om gjennomføring av prosjektene. I tillegg setter Statsforvalteren av ytterligere 1,5 mill. kroner til en mulig styrking av kommunereformarbeidet for 2021.