Melde ifra om krigsforbrytelser

De som har vært vitne til eller offer for krigsforbrytelser kan nå enklere melde ifra til Kripos. Dette gjelder ikke bare flyktninger fra Ukraina, men også Syria og andre konflikter.

Publisert 07.03.2023

Statsforvalteren i Innlandet sender på nytt ut informasjon fra KRIPOS til kommunene og spesialisthelsetjenesten om hvordan de som har vært vitne til eller offer for krigsforbrytelser kan melde ifra. Krigsforbrytelser, folkemord, forbrytelser mot menneskeheten, terrorhandlinger og tortur er internasjonale forbrytelser. Eksempel på slike forbrytelser er drap, voldtekt, slaveri, ulovlig innesperring, deportasjon, mishandling av krigsfanger eller sivile og plyndring eller ødeleggelser av eiendom uten militær årsak. Krigsforbrytelser omfatter i tillegg bruk av barn i væpnede styrker, angrep mot humanitært hjelpearbeid og bruk av forbudte stridsmetoder. 

Se Kripos sin hjemmeside om etterforskning av brudd på krigens folkerett.

Helseundersøkelse

De som arbeider med forskjellige oppgaver rundt flyktninger fra Ukraina kan sitte på opplysninger som bør gis til Kripos’ seksjon for internasjonale forbrytelser. Vi legger særlig vekt på at opplysninger knyttet til den obligatoriske helseundersøkelsen kan avdekke mulig voldtekt, seksualisert vold eller torturskader, eller vitner til dette. Dette skal dokumenteres – se nedenfor. Denne undersøkelsen bør gjennomføres innen tre måneder etter ankomst.

For at denne undersøkelsen skal kunne gjennomføres faglig forsvarlig skal det brukes et skjema utarbeidet av Helsedirektoratet. Det vises forøvrig til veileder for helsehjelp til flyktninger. Veilederen beskriver god praksis for helsehjelpen til flyktninger og forventes fulgt. Det er avgjørende at det brukes kvalifisert tolk ved undersøkelsen.

Det er viktig at funn under undersøkelsen utredes for å avdekke om flyktninger kan ha blitt utsatt for skader som kan være knyttet til brudd på krigens folkerett. Slike funn omfattes av helsepersonellets taushetsplikt og det kreves samtykke for å dele denne informasjonen med politiet eller andre. Det er derfor utarbeidet et digitalt verktøy for flyktninger, slik at det er lettere å registrere opplysninger til Kripos. Det kreves smart-telefon med app eller kamera for å lese QR-koder.

Det er viktig å merke seg at mange flyktninger har liten tillit til myndighetene, og ved relevante funn under undersøkelsen bør helsepersonellet ta opp dette tema med pasienten og motivere for å være vitne.

Her er informasjonskanalene til Kripos som bes distribuert til aktuelle instanser i kommunen og spesialisthelsetjenesten:

Anmodning om bistand til identifisering av mulige vitner til krigsforbrytelser begått i Ukraina – en orientering til kommunene om Kripos sitt arbeid med identifisering av personer som er potensielle vitner til krigsforbrytelser. Opplysninger om kontaktpunkt inn til Kripos, nevnt i dette skrivet, kan benyttes av førstelinjetjenesten, samt personer som har opplysninger om mulige forbrytelser begått i den væpnede konflikten i Ukraina, og hvor melder ikke er registrert som flyktning i utlendingsforvaltningens register og derfor ikke kan benytte seg av Flyer med QR kode. Dette gjelder også for flyktninger fra andre land enn Ukraina.

Brosjyre - Krigsforbrytelser - en brosjyre med QR kode som kan deles ut til aktuelle personer fra Ukraina som ønsker å registrere opplysninger om krigsforbrytelser de enten selv er utsatt for eller har vært vitne til. Brosjyren er på engelsk, ukrainsk og russisk og er utformet for dobbeltsidig utskrift. Brosjyren bør kopieres og være tilgjengelig på de aktuelle stedene for at vitneordninger blir lett tilgjengelig for de dette angår.

Det legges vekt på at det er frivillig å registrere seg.

Her kan du se NRK sin reportasje om saken.

Her kan du se NRK sitt intrevju med Tony Heyerdahl om saken.

 

 

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

Kontaktpersoner