Oppstart av demensnettverk Innlandet

Foto: Sabine van Erp/pixabay.com.

De tidligere demensnettverkene i gamle Hedmark og Oppland fylker slås sammen. Vi bygger videre på erfaringene, og har som mål å utveksle kunnskap og erfaringer mellom alle kommunene i Innlandet.

Publisert 12.07.2021

Statsforvalteren i Innlandet, Sykehuset Innlandet HF ved tjenesten Samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling og kommunale sykehjem (SAM-AKS) og utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Innlandet starter et felles demensnettverk for fylket

I Norge er det ca. 101 000 personer som har en demenssykdom (demenskartet.no). For å møte utfordringene som følger denne sykdommen er det viktig at kommunene har planer, kunnskap og arbeider kontinuerlig for å gi omsorgsfulle, helhetlige, verdige og forsvarlige tjenester.

Demensnettverket skal sette fokus på helhetlig demensomsorg med tema fra Demensplan 2020 og 2025, og skal vektlegge temaer som er ønsket fra kommunene.

Første samling

Dato for første samling er 05.10.2021. Det blir mulig både å delta fysisk eller digitalt via teams. Vi ønsker å nå så mange som mulig.

På første samling blir blant annet Veiviser demens presentert. Veiviser demens er et digitalt verktøy til bruk i oppfølging av personer med demens, med forslag på tiltak og anbefalinger om organisering av tiltakene i alle faser av demenssykdommen. Veiviser demens bygger på føringer i Nasjonalt faglig retningslinje om demens og Demensplan 2020 og 2025, samt erfaringer og evalueringer av Helsedirektoratets utviklingsprosjekter, samt på internasjonal kunnskap og erfaringer. Målgruppen for Veiviser demens er personer med demens og deres pårørende, helse -og omsorgspersonell og beslutningstakere i kommunen.

Øvrige temaer for dagen er:
• Gjennomgang av lovverk med fokus på pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Åse Kongsvold, Statsforvalteren
• Vurdering av samtykkekompetanse ved lege og forsker Bjørn Lichtwarck
• Eksempler rundt organisering av demensarbeidet fra kommuner
• Utfordringer vi møter i institusjon og hjemmetjenesten

Det vil bli lagt opp til diskusjon av temaene i grupper, inkludert innspill for videre utvikling av nettverket.

Velkommen til både nye og gamle deltagere i demensnettverket i Innlandet!

Kontaktpersoner