Folkehelse

Oppdatert 05.01.2024

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler. Folkehelsearbeid er også det å arbeide for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. 

God folkehelse er et felles ansvar

Forebyggende og helsefremmende arbeid er viktig både i og utenfor helsesektoren. Folkehelseloven gir fylkeskommunene og kommunene et hovedansvar for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet.

Folkehelseomsyn i planarbeid

Statsforvalteren skal bidra til å gjennomføre statlige satsinger på folkehelseområdet. Folkehelsearbeidet skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling, der planlegging er et sentralt virkemiddel. Gjennom råd og veiledning til kommuner og andre aktører skal Statsforvalteren være med å sikre at folkehelse inngår i kommunale, regionale og statlige planer. Statsforvalteren skal bidra til forpliktende samhandling mellom aktørene.

Statsforvalteren kan dessuten føre tilsyn med at kommunene og fylkeskommunene oppfyller sine plikter på folkehelseområdet.

Vis mer


Publisert 02.10.2023

Fagdag om æresrelatert vold

14. november kan du være med på en fagdag om æresrelatert vold som Statsforvalteren i Innlandet er med og arrangerer. Du møter blant annet Riyadh Al-Baldawi, som har et stort engasjement i de psykiske og sosiale forandringer i mennesker som resultat av migrasjon.


Publisert 22.05.2019

Nettverkssamling for ledere og leger ved helsestasjon og skolehelsetjenesten

Fylkesmanen er opptatt av å legge til rette for arenaer for erfaringsutveksling, dialog og kompetanseheving som et ledd i å utvikle gode tjenester i forbindelse med vår tilsynsvirksomhet


Publisert 19.03.2019

Tilskuddsmidler til etablering og videreutvikling av frisklivs-, lærings- og mestringstilbud

Nå er det mulig å søke om midler til helsefremmende og forebyggende tiltak


Publisert 11.01.2019

Bare Du - Neste generasjon forebygging

Bare Du er Helsedirektoratets nye helhetlig kommunikasjonssatsing på levevaner og psykisk helse. Her ses fysisk aktivitet, psykisk helse, kosthold, tobakk, alkohol og søvn i sammenheng