Ledige verv til Kontrollkommisjonen i det psykiske helsevernet

Det er fra 1.januar 2022 ledige verv som leder og varaleder i Kontrollkommisjonen for Gjøvik-Toten-Hadeland og Valdres. Er du jurist/advokat og opptatt av å sikre den enkelte pasients rettssikkerhet i møtet med det psykiske helsevernet, ja da kan dette være vervet for deg.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 14.09.2021

Oppnevningsperiode: Medlemmene oppnevnes for fire år. Det gis godtgjøring for vervet. Søknadsfrist er 1. oktober 2021. 

Informasjon om hva vervene innebærer kan gis av Kommisjonsleder Lorentz Stavrum, telefon 906 74 597 eller seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Innlandet, Anne Kristine Hallum,  telefon 625 51 366. Søknad vedlagt cv med dokumenterte opplysninger om kompetanse og referanser, sendes Statsforvalteren i Innlandet, postboks 987, 2604 Lillehammer. Eventuelt kan søknader sendes som sikker melding via vår hjemmeside https://www.statsforvalteren.no/innlandet/om-oss/kontakt-oss/


Her kan du lese mer om kontrollkommisjonens oppgaver. Vi tar forbehold om at det kan skje endringer i lovverket knyttet til kontrollkommisjonene i oppnevningsperioden.

Krav til kvalifikasjoner:

  • Leder/varaleder: Kontrollkommisjonen skal ledes av en jurist som er kvalifisert til å gjøre tjeneste som dommer. I dette ligger at vedkommende må tilfredsstille kravene i domstolloven §§ 53-55. Etter lovens krav må vedkommende være norsk statsborger, over 25 år, og ha juridisk embetseksamen. Videre må vedkommende tilfredsstille høye krav til faglige kvalifikasjoner og personlige egenskaper.
  • Leder/varaleder bør ha erfaring som dommer/dommerfullmektig, fylkesnemndsleder og/eller erfaring innen helse-/sosialrettsfeltet, eksempelvis gjennom advokatpraksis.

Opplæring: Ved behov kan de som ansettes være med å hospitere i andre kommisjoner.

Arbeidstid: ca 30 møtedager pr. år, det vil variere med kommisjonens arbeidsmengde. Leder vil i tillegg bruke tid til for/etterarbeid/andre møter.

Krav til habilitet

Etter psykisk helsevernloven § 6-2 tredje ledd kan ingen oppnevnes som medlem av en kontrollkommisjon som skal føre kontroll med en del av det psykiske helsevern som vedkommende har ansvar for i sin vanlige stilling. Medlemmet bør heller ikke være ansatt i det psykiske helsevernet for øvrig.

Godtgjøring

Kontrollkommisjonens medlemmer får godtgjøring per time. Satsen beregnes i prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen fastsatt av Justisdepartementet etter forskrift 3. desember 1997 nr. 1441 om salær fra det offentlige til advokater m.v. § 2.

Leder og varaleder: a) jurist som er i dommerembete eller som er ansatt i annen stilling, godtgjøres per time med 75 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen b) advokat som er selvstendig næringsdrivende godtgjøres per time med 100 prosent av den til enhver tid gjeldende salærsatsen.

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.