Fagdag om æresrelatert vold

Illustrasjon av ung kvinne som tar på et fuglebur
Illustrasjonen er hentet fra handlingsplanen «Frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold (2021-2024)».

14. november kan du være med på en fagdag om æresrelatert vold som Statsforvalteren i Innlandet er med og arrangerer. Du møter blant annet Riyadh Al-Baldawi, som har et stort engasjement i de psykiske og sosiale forandringer i mennesker som resultat av migrasjon.

Publisert 02.10.2023

Ryiad Al-Baldawi kom til Sverige som flyktning fra Irak. Han er spesialist i psykiatri og legitimert psykoterapeut. Han har blant annet ledet «Orienthälsan» i Stockholm i 25 år, et tilbud til familier som strever med tilpasningsproblemer og generasjonskonflikter. Størstedelen av karrieren har han arbeidet med og forsket på migrasjon, migrasjonsstress og hvordan mennesker tilpasser seg etter et liv på flukt.

På fagdagen vil det komme endringsagenter i arbeid mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. En endringsagent er en ressursperson som jobber med å forebygge negativ sosial kontroll og æresrelatert vold med fokus på endringer av holdninger og praksis. Endringsagenter er et nasjonalt opplæringstilbud. 

Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold vil også være representer på fagdagen. Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold. De vil informere om sitt arbeid med å veilede både første- og andrelinjetjenestene. 

Videre vil det av Innlandet politidistrikt bli informert om politiets arbeid med æresrelatert vold og Støttesenter for kriminalutsatte sitt tilbud.

Ansatt ved Hamar interkommunale krisesenter kommer også og informerer om deres arbeid rundt tematikken.

Det er Innlandsnettverket mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold som arrangerer fagdagen. Dette nettverket er et regionalt fagnettverk for Innlandet som skal forebygge og bekjempe negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, herunder tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Medlemmer i nettverket per nå er Innlandet fylkeskommune, IMDI, RVTS Øst, NAV Innlandet, Udir, Ringsaker kommune og Hamar interkommunale krisesenter. Det er Statsforvalteren i Innlandet som koordinerer nettverket i år. 

Ønsker du å delta på fagdagen 14. november kan du melde deg på her.