Tiltakspakke til sårbare eldre

Fylkesmannen i Innlandet har fått ca. 18 000 000 kroner som skal gå til aktivitetstilbud og besøksverter til eldre som bor i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Kommunene har til sammen søkt om ca. 14 000 000 kroner i tilskudd.  

Publisert 22.10.2020

For å redusere risikoen for isolasjon og ensomhet har Regjeringen laget en tiltakspakke med flere tilskuddsordninger rettet mot sårbare eldre.

Fylkesmannen i Innlandet har fått i oppdrag å forvalte disse to ordningene.

Tilskuddet aktivitetstilbud og besøksvert retter seg mot eldre som bor i sykehjem og omsorgsboliger med heldøgnsomsorg. Her kan kommunene søke om tilskudd til tilrettelegging av aktiviteter og besøksverter. Besøksvertene skal bidra til at besøk kan skje på en trygg måte, bla. gjennom råd og veiledning til pårørende. Til dette tilskuddet hadde Fylkesmannen i Innlandet ca. 18 000 000 til fordeling, og vi fikk søknader for ca. 14 000 000. Kommuner som ikke har søkt på dette tilskuddet vil bli oppfordret til å søke på restmidlene i eget brev.

Tilskuddet aktivitetstilbud for å motvirke ensomhet retter seg særlig mot eldre som bor i eget hjem eller ordinære omsorgsbolig. Formålet med dette tilskuddet er å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Under denne ordningen hadde vi ca.  13 000 000 kr. til fordeling, mens vi fikk søknader for ca. 23 000 000 kr.

Lagt vekt på tiltak som er raske å få i gang og har lav terskel for deltagelse 

I tildelingen har vi forsøkt å legge vekt på tiltak som har lav terskel for deltagelse og som er raske å få i gang. Det er også noen tiltak som tar lenger tid og sette i gang, men som vi forventer har effekt på lang sikt. Et eksempel på dette er «Sterk og stødig» i regi av Utviklingssentrene i Innlandet. Dette prosjektet skal rulles ut i kommuner i Innlandet, og legge til rette for fysisk aktivitet og sosiale møter. Eldre er som alle andre mennesker ikke en ensartet gruppe, derfor har vi også lagt vekt på variasjon i aktiviteter slik at flest mulig får et aktivitetstilbud. Her kan vi nevne Gjøvik kommune som vil tilby aktiviteter som bowls og petanque grupper.

Siden tilskuddet deles ut så sent på året kan kommuner og organisasjoner overføre pengene til 2021. De skal levere en kort aktivitetsrapport til oss pr. 31.12.20, og en endelig rapport på gjennomføringen pr. 31.12.21. Slik kan vi følge med på de aktivitetene som blir satt i gang over hele innlandet.

Vi har forventninger til at både kommuner og organisasjoner som har fått tildelt tilskudd får gjennomført de planlagte aktivitetene og at det fører til økt aktivitet og gode møter for eldre i Innlandet.

Krevende tid

Koronasituasjonen er en krevende tid. Vi har endret måten vi omgås andre på, det er færre fysiske møter, og mindre fysiske kontakt med de som står oss nær. For noen får dette større konsekvenser enn for andre blant annet med økt sosial isolasjon og ensomhet. Forskning viser at sosial isolasjon og ensomhet kan føre til fysiske og psykiske plager, stress, angst og depresjon. Eldre er særlig sårbare i denne situasjonen. I Innlandet fylke er ca. 60 000 personer over 70 år, samtidig som andelen eldre over 80 år er høyere enn i resten av landet.  

Mange eldre har underliggende sykdommer som gjør at de er utsatt for smitte, de har fra før et redusert nettverk og mange har liten erfaring med digitale medier. Vi vet også at mange eldre har redusert eller helt sluttet med sine daglige aktiviteter og dagsenter og sykehjem har i perioder blitt helt eller delvis stengt.