Beredskapsbrev 2021 - Arbeidet med sosial kontroll og æresrelatert vold

Ungdom Foto:Pixabay
Ungdom Foto:Pixabay

Erfaringsmessig er det økt risiko for at unge kan bli utsatt for ufrivillig utenlandsopphold, trusler, frihetsberøvelse, tvangsekteskap og/eller andre former for vold i sommermånedene. Dette brevet sendes ut for å minne om behovet for ekstra beredskap i forbindelse med sommerferien.

Publisert 11.06.2021

Vi ber om at dette brevet videreformidles til relevante aktører som grunn- og videregående skoler, oppfølgingstjenesten, helsestasjones- og skolehelsetjenesten, fastleger, psykisk helsetjeneste, NAV-kontorer, barneverntjenesten og familievernet.

Beredskap under Covid-19-pandemien på dette området, redegjøres for i det vedlagte brevet fra Kunnskapsdepartementet og Barne- og familiedepartementet. Her gis det globalt reiseråd for sommeren 2021. Dersom du som ansatt er bekymret for at noen barn og unge står i fare for å oppleve ufrivillig utenlandsopphold er det steder du kan henvende deg og be om en samtale. Også utenrikstjenestens rolle i disse sakene blir omtalt. Avvergingsplikten inntrer så snart du får kunnskap om at handlingen vil skje, eller tror at det er mest sannsynlig at handlingen vil skje. Avvergingsplikten gjelder uten hensyn til taushetsplikt.

 

Kontaktpersoner