To nye skogreservater i Agder

Fotografi av gammel eikeskog i nyopprettede Iverstadfjellet naturreservat.
Gammel eikeskog i nyopprettede Iverstadfjellet naturreservat. Foto: Ellen S. Paust.

Kongen i Statsråd vedtok 8. mars 2024 vern av et nytt naturreservat og utvidelse av ett eksisterende naturreservat i Agder. De to områdene har kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. 

Publisert 11.03.2024

I alt vernes om lag 1500 dekar til dels svært verdifull skog i områdene rundt Dalsvann og Sandvann på Søndeled i Risør kommune. Vernet vil sikre områder med gammel og naturskogspreget edelløvskog samt gammel eikeskog, som utgjør viktige leveområder for en rekke trua og krevende arter. Opprettelse av de to verneområdene vil bidra til oppnåelse av nasjonale og internasjonale mål for bevaring av naturmangfold. Gjennom skogvernet tar vi vare på naturen og artene som finnes der for kommende generasjoner.

Rike edelløvskoger og gammel granblandingsskog

Skogbildet i de to nylig opprettede verneområdene er variert, men dominert av ulike typer rik gammel edelløvskog og gammel eikeskog. 

I de eldste delene av nyopprettede Iverstadfjellet naturreservat finnes det mindre partier med naturskogspreget gammelskog. Her finnes det områder med store naturkvaliteter knyttet til flere typer gammel og rik edelløvskog som lågurteikeskog og rasmarklindeskog. Den gamle eikeskogen nær Sjåvåg er velutviklet og omfatter relativt storvokste trær. Her er det også funnet flere sjeldne sopparter knyttet til gamle eiketrær og til den registrerte lågurt-eikeskogen. Det er i tillegg flere større og sammenhengende partier med den trua naturtypen frisk, rik edelløvskog i verneområdet. Ellers i reservatet finnes det også gammel eikeskog og gammel ospedominert skog. Iverstadfjellet er vurdert som et verneverdig område med nasjonal verdi (***), og vil bidra til å dekke inn mangler i skogvernet i Agder knyttet til rik edelløvskog, gammel eikeskog samt eldre ospedominert skog.

Utvidelsesområdet i Urfjellheia og Dalsheia naturreservat omfatter en av de rikeste eik-lindeskogene på finkornet rasmark på Sørlandet. Edelløvskogen innenfor naturtypelokaliteten er en spesielt rik og velutviklet eiklindeskog. Helt sør i den nye delen av reservatet finner vi en rikere type granblandingsskog med langt framskredet naturskogspreg. Her finner man også flere karplanter som er typiske for rik vegetasjon som blåveis, myske, markjordbær og sanikel. Utvidelsen av Urfjellheia og Dalsheia naturreservat har verneverdier av høy verdi, tilsvarende regional verneverdi (**). Utvidelsesområdet bidrar å dekke manglene i skogvernet for Agder innenfor skogtypene rik edelløvskog samt gammel, rik granblandingsskog.

Konsekvenser av vernevedtaket

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av det enkelte området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

En vil likevel kunne merke og rydde eksisterende stier og vedlikeholde bygninger som finnes innenfor naturreservatene. Vanlige friluftslivsaktiviteter kan også foregå som tidligere. Verneforskriftene gir ingen begrensninger på vanlig ferdsel, jakt (stor- og småvilt), fiske eller plukking av bær og sopp. Det kan også tennes bål med medbrakt ved eller ved bruk av ved en finner på bakken.

Om frivillig skogvern

De to naturreservatene inngår i arbeidet med frivillig vern av skog på privat grunn. Det betyr at skogeierne selv har tilbudt sine eiendommer for vern, mot at staten utbetaler erstatning. Interessen for frivillig skogvern på Agder har økt de siste årene og det pågår nå vernearbeid for et stort antall områder.

Mer informasjon om vernevedtaket finner du på Klima- og miljøverndepartementets nettsider. Verneforskrifter for de to naturreservatene vil etter hvert ligge tilgjengelig på Lovdata.