Klima- og miljøprogrammet i jordbruket

Slangespreder med tilførselsslange.
Slangespreder med tilførselsslange. Foto: Jan Karstein Henriksen / NLR Agder.

Agder har fått 500 000 kr i 2024 – søknadsfrist 1. april.

Publisert 29.01.2024

Statsforvalteren i Agder har fått fylkesvis tildeling innenfor Klima- og miljøprogrammet i jordbruket.

Programmet omfatter tiltak som er knyttet til

 • klimatilpasning
 • klimagassutslipp
 • jord
 • naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet
 • forurensning til vann, jord og luft

Målgruppen for ordningen er først og fremst fag- eller næringsorganisasjoner og utrednings- og forskningsvirksomheter (institusjoner) – foretak, men ikke ordinære jordbruksforetak (primærprodusenter).

Statsforvalteren i Agders prioritering av prosjekter i 2024 

Vi prioriterer prosjekter som bidrar til å styrke kunnskapsgrunnlaget om klima- og avrenningsutfordringer i jordbruket. Dette gjelder også kunnskap som muliggjør målretting av tiltak for redusert avrenning og reduserte klimagassutslipp.

Eksempler på tiltak kan være:

 • optimale spredeteknikker og spredetidspunkt for husdyrgjødsel
 • god agronomi og økt teknologisatsing som verktøy for å redusere klimagassutslipp
 • tiltak som øker karbonbindingen i jord, herunder bruk av fangvekster
 • jordarbeidingstiltak og konsekvenser for utslipp til luft
 • vurdere behov for endringer i dyrkingssystemer og agronomi under endrede klimabetingelser
 • tiltak knyttet til naturmangfold/kulturminner i kulturlandskapet
 • formidling, fagmøter og informasjonstiltak knyttet til klima- og miljøprogrammet

Prosjektene skal bidra til

 • at eksisterende eller ny kunnskap raskt når ut til næringsutøvere
 • oppdatert kunnskap for rådgivning og forvaltning
 • å informere om jordbrukets miljøinnsats til samfunnet for øvrig

Lenke til regionale retningslinjer.

Lenke til retningslinjer for tilskudd til nasjonale prosjekter.

Søknaden sendes i Altinn med innlogging via ID-porten.

Landbruksdirektoratets veiledning om søknadsprosessen.

Søk tilskudd til fylkesvise tiltak fra Klima- og miljøprogrammet via denne siden i Altinn.