Infoskriv 27. januar 2022

  • Skogtilskudd – satser og frister
  • Autorisasjonskurs for plantevernmidler
  • Tilleggsautorisasjon for gnagermidler
  • Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere
  • Klimasats i kommunene på Agder
  • Bruken av SMIL-midlene i 2021
  • Kulturlandskapskurs for kommunene i Agder og Rogaland
  • Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlaget for jordvern

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 26.01.2022

Skogtilskudd – satser og frister

Gjødsling av skog: 50 %, 15. september

Tettere planting ved nyplanting: 60 %, 1. september og 25. november

Suppleringsplanting: 30 %, 1. september og 25. november

Les mer i egen artikkel

Autorisasjonskurs for plantevernmidler

Norsk landbruksrådgiving Agder arrangerer digitale kurs i februar og fysiske kurs på Søgne, Landvik og Holt i mars og april.

Les mer i egen artikkel

Tilleggsautorisasjon for gnagermidler

NLR Agder arrangerer kurs i Kristiansand 11. mars.

Les mer i egen artikkel

Agder har overskudd av spredeareal – også når kravene blir strengere

Vi har regnet på forslagene til revidert gjødselregelverk. For Agder sett under ett er arealet som ventet rikelig i forhold til husdyrgjødselmengdene. Noen kommuner er litt på grensa ved det strengeste forslaget, om vi ikke regner med noe innmarksbeite som spredeareal.

Tallene våre går helt ned på enkeltforetak. Noen enkeltforetak får for lite spredeareal på dyrkajorda de disponerer og må finne alternativt spredeareal, f.eks. søke om å få godkjent innmarksbeite eller avtale at andre foretak skal ta imot husdyrgjødsel.

Les mer i egen artikkel

Klimasats i kommunene på Agder

Flere kommuner i Agder er invitert med i et prosjekt som skal øke kompetansen om landbrukets klimakalkulator. 

Les mer i egen artikkel

Bruken av SMIL-midlene i 2021

I 2021 hadde Agderkommunene 5,1 millioner kr til rådighet til SMIL-tiltak. Midler til rådighet omfatter «friske» midler fra Landbruksdirektoratet, 4 mill. kr, pluss overførte midler fra 2020, vel 200 000 kr, pluss inndratte midler gjennom året, nesten 900 000 kr. Ved årets slutt viser det seg at kommunene har brukt opp nesten alle midlene.

Les mer i egen artikkel

Kulturlandskapskurs for kommunene i Agder og Rogaland

Arbeider du med kulturlandskap, særlig RMP, SMIL eller UKL? Hold av 28.–29. september! Da blir det kurs for kommuneansatte, sannsynligvis i Egersund.

Kontakt Ellen Synnøve Eskeland innen 1. februar dersom du har forslag til programmet.

Opptak av webinar om kunnskapsgrunnlag for jordvern

I november 2021 arrangerte NIBIO to webinar om kunnskapsgrunnlaget for jordvern saman med Statsforvaltaren i Agder og Statsforvaltaren i Rogaland. Tema for webinara var NIBIO si kartløysing Kilden med arealinformasjon, databasar og statistikk som er nyttig for kommunane sitt arbeid med jordvern i arealforvaltninga. For interesserte som ikkje fekk deltatt, er vi glade for å kunne tilby webinara i opptak:

Del 1: Kva er AR5, arealbarometer, Kilden med meir?

Del 2: Korleis nyttegjere seg av jordsmonnskart?

Les meir i eigen artikkel