Tilråding om vern av to skogområder, i Tvedestrand og i Åmli

Blomsterstry på eik i området som er foreslått som Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat.
Blomsterstry på eik i området som er foreslått som Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat. Foto: Maria K. Hertzberg, Biofokus.

Statsforvalteren foreslår utvidet vern av Hækjenkleiv naturreservat i Åmli kommune og å opprette Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat i Tvedestrand kommune.

Publisert 06.07.2021

Frivillig vern av skog

De to skogområdene, som nå er tilrådt for vern til Miljødirektoratet, har alle kommet fram gjennom ordningen med frivillig vern av skog. Frivillig skogvern innebærer at skogeier tilbyr sin skog til staten for varig vern via skogeierforeningene, i dette tilfellet AT Skog. Tilbudene er utarbeidet som en del av Norges Skogeierforbund sin avtale med Miljødirektoratet om å legge til rette for frivillig vern av skog.

Verneverdier

Biofokus har på oppdrag fra Miljødirektoratet, registrert natur- og verneverdier i de to områdene som det foreslås å verne. Registreringene følger Miljødirektoartet sin metodikk for registrering av verneverdier i skog.

I utvidelsesområdet i Hækjenkleiv naturreservat, er verneverdiene knyttet til små lommer med gammel skog som har fått stå urørt over lang tid; både eikeblandingsskog, furuskog og granskog. Tresjiktet er dominert av gran og furu, men blant annet eik og osp er også relativt vanlige treslag. De eldste granene i området er anslått til å være på om lag 150-170 år, mens det samme for furu er opp mot 200 år. I kjerneområdene finnes det gamle eiketrær på inntil 150-200 år samt noe død ved av eik.

Det er funnet ni sjeldne arter lav og sopp i området, som hovedsakelig er knyttet til gammel og død ved av eik og furu.

Alene er utvidelsesområdet vurdert som i øvre sjikt av lokalt verneverdig (*). Området ligger imidlertid inntil eksisterende naturreservat, og har mange av de samme kvalitetene, bare i mindre skala. Utvidelsesområdet vil tilføre eksisterende reservat et betydelig areal med biologisk viktig skog og bedre arronderingen av eksisterende naturreservat, og samlet vil reservatet ha regional verneverdi (**).

Eldre eik i Hækjenkleiv naturreservat.
Eldre eik i Hækjenkleiv naturreservat. Foto: Jon T. Klepsland, Biofokus.

I Vakerknatten og Nøklefjell naturreservat finner man verdifull, eldre eikeskog med innslag av gamle og hule trær. De rikeste delene av naturreservatet har forekomster av den sjeldne naturtypen lågurtedelløvskog. Det er også funnet flere sjeldne og andre interessante arter sopp og lav, som kastanjelundlav, blomsterstry og eikegreinekjuke i reservatet. Sannsynligvis vil det også finnes flere sjeldne sopparter knyttet til rike eikeskoger i området.

Området er lokalt verneverdig (*).

Ønsker du en mer detaljert beskrivelse av de to områdene, kan du finne det i tilrådningsdokumentet.

Tilrådning og vernekart

Statsforvalterens tilrådning med oppsummering av innkomne høringsinnspill, forslag til verneforskrift og vernekart finner du i høyre kolonne på denne siden.