Raet nasjonalpark

Raet nasjonalpark ble opprettet av Kongen i statsråd 16. desember 2016. Raet er den første nasjonalparken som er opprettet i Agder.

Nasjonalparken ble offisielt åpnet av klima- og miljøvernministeren søndag 13. august 2017.

Raet nasjonalpark går fra Valøyene utenfor Fevik i Grimstad kommune i sørvest og til Lyngør i Tvedestrand kommune i nordøst. Nasjonalparken ligger i kommunene Arendal, Grimstad og Tvedestrand i Agder og omfatter ca. 607 kvadratkilometer av kystnaturen og havet utenfor.

Skagerakkysten i et nøtteskall
Raet nasjonalpark representerer en stor del av det kystnaturen langs Skagerrakkysten har å by på. med varmekjære edelløvskoger, lyngheier, våtmarker, strandenger og strandsumper i strandsonen og marine naturtyper som bløtbunnsområder, ålegrasenger og tareskoger. Israndsavsetningene fra siste istid preger området med lange rullesteinsstrender, strandvoller, isskurt svaberg med rundsva og «hvalskrotter», og store områder med løsmasser.

Svært viktig område for biologisk mangfold
Nasjonalparken har et rikt fugleliv. I løpet av fugletrekket kan man påtreffe flere lokalt og nasjonalt sjeldne arter i området. Nasjonal-parken huser også flere store hekkekolonier, særlig stormåke- og storskarvkolonier, men også kolonier av fiskemåke og den rødlistede makrellterna. Nasjonalparken er hjem for en svært mangfoldig planteflora og insektfauna. De rødlistede karplantene strandrødtopp, dvergtusengylden og pusleblom har sine norske kjerneområder i nasjonalparken. I nasjonalparken er det registrert 1530 sommerfuglarter, hvorav 168 er rødlistet. Edelløvskogen på Lillenes i Grimstad har en unik sopp og lavflora med blant annet 20 rødlistede sopparter.

Sjøområdene
Nasjonalparken omfatter store sjøområder, fra de rike og produktive gruntvannsområdene i skjærgården og ut til rundt 500-meters dyp nær Norskerenna. Øst i nasjonalparken, der moreneryggen ligger under vann, finnes tareskoger av nasjonal verdi. Den steinete ryggen gir ideelle leveområder for krepsdyr som hummer. Lenger vest, der raet går på land, finnes større bløtbunnsområder og mange ålegrasenger. Ved Nidelvas utløp er også fylkets eneste brakkvannsdelta.

Sammen blir dette høyproduktive oppvekst- og leveområder for et variert marint liv. Dypet er også preget av isens skuringer, og her finner vi et variert og terrassert sjøbunnlandskap med hardbunn og bløtbunn. Dette gir grunnlag for et mangfoldig dyre- og planteliv i havområdene, og rike fiskerier blant annet etter reke og kreps.

Svaberg på Hoveodden

Friluftsliv
Raet nasjonalpark er et av Sørlandets mest brukte friluftslivsområder, og særlig sommerstid kommer mange besøkende sjøveien. Mange av øyene er sikret som friluftsområder og skjærgårdspark.

Nasjonalparken egner seg godt for kajakkpadling og vindsurfing, båt- og fotturer, fritidsfiske og bading. Det finnes 132 fritidsboliger innenfor nasjonalparkens grenser, og flere hundre like utenfor.

Kulturminner og landbruk
Kulturhistorien i nasjonalparken er preget av kontakten med havet. Her finnes hele fire fredede fyr; Lyngør, Møkkalasset, Store og Lille Torungen. Flesteparten av de eldste kjente kulturminnene er gravminner (67 lokaliteter). Gravminnene omfatter de store feltene med gravrøyser som ligger midt i leia på Jerkholmen og på Tromlingene. Mange av sporene etter skipstrafikken finnes i dag under vann, i form av vrak, rester av last, ballastrøyser og lignende. Det er registrert 67 lokaliteter med kulturminner under vann. Beitedyr i flere områder, særlig på øyene, bidrar til å opprettholde det åpne landskapet og sikre viktige naturtyper med sjeldne og trua plante- og dyrearter.

Utkast til forvaltningsplan
Det har blitt laget et utkast til forvaltningsplan for nasjonalparken. Forvaltningsplanen fulgte vernevedtaket for å  avklare de viktigste forholdene – legge føringer for hvordan bestemmelsene er ment å virke. Planen skal være fyldig på retningslinjer og tolkning av bestemmelser, og vi bruker den i saksbehandlingen av sakene som kommer inn. 


Publisert 16.02.2018

Uttak av mink i Raet nasjonalpark i regi av Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO), Fylkesmannen i Aust-og Vest-Agder og Raet nasjonalparkstyre samarbeider om å ta ut mink i viktige hekkeområder for sjøfugl i Raet nasjonalpark.


Publisert 11.08.2017

Velkommen til åpningsseremoni for Raet nasjonalpark søndag 13. august kl 16.00

Aktiviteter for hele familien i Hove leirsenter fra kl 14.00


Publisert 21.04.2017

Styret for Raet nasjonalpark konstituert

Nasjonalparkstyret for Raet nasjonalpark er konstituert og har overtatt forvaltningsmyndigheten fra Fylkesmannen.


Publisert 16.12.2016

Raet nasjonalpark vedtatt

Raet nasjonalpark ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag.


Publisert 29.04.2016

Tilrådning om vern av Raet nasjonalpark oversendt Miljødirektoratet

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder har sendt over sin tilrådning om vern av Raet nasjonalpark til Miljødirektoratet. Tilrådningen omfatter også Søm og Hove landskapsvernområder.


Publisert 01.02.2016

Tilrådning for Raet nasjonalpark oversendt kommunene

Nå skal lokalpolitikerne si sitt!


Publisert 05.01.2016

Til holmene for å spise seg feite

For kystbonden var holmene i skjærgården som setra for innlandsbonden. Det var hit de sendte dyra for at de skulle spise seg feite. På øyer og holmer vokste det saftig gras om sommeren og den næringsrike og vintergrønne røsslyngen holdt liv i sauer og geiter på vinterbeite.


Publisert 27.11.2015

Fylkesmannen takker for mange innspill til Raet nasjonalpark

100 uttalelser mottatt. Les oppsummering her.


Publisert 26.06.2015

Raet nasjonalpark – lokal og sentral høring

Vi oppfordrer til å komme med innspill – frist er satt til 18. september 2015. Dokumenter kan lastes ned her.


Publisert 23.06.2015

Fylkesmannen politianmelder byggetiltak i Raet landskapsvernområde

Søkte ikke om byggetiltak i verneområde i strandsonen