Endret tillatelse for Fossbekk avløpsanlegg i Lillesand kommune

Statsforvalteren har etter søknad endret tillatelsen for Fossbekk avløpsanlegg. Endringene omfatter presisering av frist for å innføre sekundærrensing ved avløpsrenseanlegget. 

Publisert 20.05.2021

Lillesand kommune søkte i mars 2021 Statsforvalteren om utsatt frist for å innføre sekundærrensing ved Fossbekk avløpsanlegg. Eksisterende tillatelse for avløpsanlegget er fra 2. november 2012.

Statsforvalteren har akseptert utsatt frist for sekundærrensekrav. Vedtaket innebærer at Fossbekk avløpsanlegg må tilfredsstille sekundærrensekravene innen 1.1.2023. Fristen er endelig og juridisk bindende.

Vedtaket om endring er gjort med hjemmel i forurensningsloven § 18 første ledd nr. 5. Tillatelsen med tilhørende vilkår er tilgjengelig til høyre på denne siden. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen tre uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.