Innlandsfiske

Ansvaret for innlandsfiskeforvalningen er delt mellom fylkeskommunen og Statsforvalteren.

Publisert 22.03.2013, Sist endret 23.03.2021

Innlandsfiskeforvaltningen

Fylkeskommunen har overtatt store deler av ansvaret for forvaltning av innlandsfisk. Se Agder fylkeskommunes nettside om innlandsfisk.

Statsforvalteren har ansvar for forvaltning av fremmede arter i ferskvann. 

Arter det er tillatt å fiske etter

Med innlandsfisk mener vi alle fiskearter som lever hele livet i ferskvann. I Aust- og Vest-Agder er det tillatt å fiske etter aure (ørret), abbor (sjebbe), og bekkerøye, samt gjedde, karpe, karuss, gullvederbuk, røye, sandkryper, skrubbe, suter, sørv, trepigget stingsild og ørekyt. Andre steder i  Norge er det også tillatt å fiske etter flere andre ferskvannsarter som ikke finnes i Agderfylkene.

Det er også tillatt å fiske etter marine arter i vassdrag i den tiden det er åpnet for fiske i vassdraget dersom det er tillatt å fiske etter den aktuelle arten i sjøen.

Ål

Alt fiske etter ål i vassdrag ble forbudt fra 1. juli 2009.

Fiskekort

Før fisket starter må du kjøpe fiskekort eller innhente fisketillatelse hos fiskerettshaveren.

Barns fiske

Barn som ikke har fylt 16  år har rett til gratis fiskekort for å fiske med stang i perioden 1. januar til 20. august i vassdrag der det ikke går anadrom fisk. På samme måte har de rett til gratis fiske med stang uten tillatelse fra grunneier i vassdrag hvor det ikke selges fiskekort.

Redskap og fisketid

Det er ingen generelle bestemmelser om redskap eller fisketid for fiske etter innlandsfisk, unntatt for kreps og elvemusling.  Det er imidlertid ikke tillatt å bruke gift, sprengstoff, elektrisk strøm, skytevåpen (unntatt for fangst av gjedde), lyster eller lignende redskap, eller kunstig lys (unntatt for ål- og krepsefangst).

Forbudt å bruke fisk som levende agn

Det er forbudt å bruke fisk som levende agn i Norge. Forbudet er med tanke på å hindre spredning av uønskede fiskearter, og av dyrevernmessige hensyn. Forbudet er hjemlet i Lov om dyrevern. Dersom du oppdager at fiskere bruker levende fisk som agn, bør du melde det til Politiet eller Statens naturoppsyn (se telefonnummer og adresser nederst på siden).

Vassdrag med laks eller sjøaure

Fiske etter innlandsfisk i vassdrag hvor det også går opp laks eller sjøaure følger de samme reglene som gjelder for fangst av laks eller sjøaure.

I innsjøene i tidligere Aust-Agder er det likevel tillatt å fiske med:

  • bunngarn opptil 32 mm maskevidde (20 omfar) fra og med 1. mars til og med 31. august. I Landvikvann kan fisket starte 10. februar.
  • stang og håndsnøre hele året.

Følgende innsjøer regnes som innlandsvann og berøres ikke av fiskeregler for laks og sjøaure: Temse, Syndle og Rore (Nidelva), Reddalsvann (Landvikvassdraget) og Kleivekilen i Ubergsvann (Storelva).

I innsjøene i tidligere Vest-Agder er det likevel tillatt å fiske med:

  • bunngarn opptil 31 mm maskevidde (20 omfar) fra og med 1. mars til og med 31. august. I innsjøer med røye (Salvelinus alpinus) er garnfiske også tillatt på røyas gyteplasser i tiden fra og med 25. oktober til og med 31. november
  • stang og håndsnøre hele året.

I begge fylkene gjelder at garnet skal ikke dekke mer enn en fjerdedel av innsjøens eller sundets bredde på det aktuelle stedet. Det er ikke tillatt å sette garn nærmere enn 100 meter fra elveos, bekkeos eller kanal der laks eller sjøaure vandrer eller gyter.

Innførsel av meitemark fra utlandet

Meitemark som fiskeren selv har gravd er det lov å ta med til Norge. Det må ikke følge med jord/muld eller kompost. Marken bør derfor ha gått seg fri for jord i rent vann på forhånd, og fraktes i sagmugg, cellulosemateriale eller ren torv med opphav i europeiske land.

Meitemark som er kjøpt/handlet vil ikke bli tillatt innført hvis innførselen kan utgjøre en risiko for norsk natur. Det kan være fare for at fremmede meitemark-arter etablerer seg og gjør skade på stedegne arter, eller at meitemarken bringer med seg parasitter eller andre organismer som utgjør en risiko. Ta derfor kontakt med Miljødirektoratet for nærmere avklaring i god tid før innførselen skal finne sted.