Ny tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon

Statsforvalteren har etter søknad gitt tillatelse etter forurensningsloven for Avfall Sør AS avd. Sørlandsparken gjenvinningsstasjon. Tillatelsen er fastsatt med hjemmel i forurensningsloven § 11 og 29, jamfør § 16. 

Publisert 19.07.2021

Avfall Sør AS søkte i desember 2020 Statsforvalteren om tillatelse til etablering av mottaksanlegg og gjenvinningsstasjon for avfall, inkludert farlig avfall fra husholdninger og næring, i Sørlandsparken Øst i Lillesand kommune.

Vi har fastsatt krav for mottak og mellomlagring av avfall i henhold til gjeldende praksis og retningslinjer og i tråd med minimumskravene i avfallsforskriften kapittel 11 vedlegg 4 når det gjelder farlig avfall. Vi har bl.a. presisert krav om mottakskontroll, mellomlagring av avfall, journalføring og rapportering i tillatelsen.

Det er viktig at aktiviteter ved anlegget ikke påvirker nærliggende vannforekomster negativt slik at vannkvaliteten forringes eller at det blir vanskeligere å nå miljømålet. Bedriften må ha utslippskontroll, ha oversikt over utslipp og verifisere at anlegget ikke medfører miljømessig nevneverdige utslipp til resipient.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. 

Vedtaket om tillatelse kan påklages til Miljødirektoratet innen fem uker av partene eller andre med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. En eventuell klage sendes til Statsforvalteren i Agder, Postboks 504, 4804 Arendal eller til sfagpost@statsforvalteren.no.