Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Korona-situasjonen

Sammendrag av Miljødirektoratets informasjon om korona-situasjonen knyttet til Fylkesmannens myndighetsområder.  

Denne saken er skrevet før 1.1. 2021 da Fylkesmannen endret navn til Statsforvalteren.

Publisert 07.04.2020

Mottak, mellomlagring og deponering av avfall
Etter innspill fra bransjen om behov for større fleksibilitet har Miljødirektoratet innført midlertidige forskrifter som gir anlegg med tillatelse fra Fylkesmannen utvidet mottaks- og lagringsrammer dersom det er behov for det som følge av koronaepidemien. Forskriftene åpner for mottak og lagring av inntil 30 % mer avfall i 2020 enn årlig tillatt mottaksramme for anlegget tilsier dersom anlegget har kapasitet til å motta det og sørge for videre forsvarlig håndtering. Økning i mengde avfall som kan lagres samtidig gjelder frem til 1. september 2020. Det gjøres unntak fra krav om finansiell sikkerhetsstillelse for økte mengder farlig avfall som mottas og lagres, og maksimal tid for opphold i transport forlenges til 72 timer. Det åpnes ikke for mottak av avfallsfraksjoner man ikke allerede har tillatelse til å motta, og det skal kunne dokumenteres at behovet for overskridelse av tillatelsens rammer er knyttet til koronautbruddet. Virksomheten skal sende melding til Fylkesmannen når unntaksbestemmelsene tas i bruk for første gang. 

Videre kan kommunale anlegg uten særskilt tillatelse lagre inntil 65 tonn farlig avfall dersom avfallet kan håndteres forsvarlig og anlegget har kapasitet til å lagre det. Farlig avfall kan oppbevares i inntil 12 måneder før viderelevering.

Miljødirektoratet vurderer i tillegg midlertidig dispensasjon fra forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall dersom det skulle bli aktuelt for enkelte deponier å søke om dette.

Kommunale gjenvinningsstasjoner
Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover, og kommunene må sikre et minimumstilbud slik at risikoen for forsøpling eller uforsvarlig håndtering av avfallet minimeres. Samtidig må det tas hensyn til smittefaren, og det oppfordres til at man ikke belaster anleggene mer enn absolutt nødvendig for å sikre god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte. Det er også viktig at ubetjente mottak for farlig avfall ikke benyttes til annet avfall.

Dispensasjon fra forbud mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall
I henhold til av avfallsforskriften § 9-4 er det forbudt å deponere biologisk nedbrytbart avfall, men forurensningsmyndigheten kan gi dispensasjon fra dette forbudet i særlige tilfeller. Foreløpig har vi ingen indikasjoner på at dette vil være aktuelt i Norge på grunn av korona-pandemien. Dersom det oppstår en situasjon der avfallet ikke kan leveres til forbrenning skal det først vurderes om avfallet kan mellomlagres for senere materialgjenvinning eller forbrenning. Dersom det skulle oppstå en situasjon i markedet der dette heller ikke lar seg gjennomføre skal deponiene søke om dispensasjon fra forbudet på vanlig måte til forurensningsmyndigheten.

Smittefarlig avfall
Det er svært viktig at smittefarlig avfall raskt blir forsvarlig håndtert i tråd med myndighetenes retningslinjer. Helsemyndighetene vurderer hva som anses som smittefarlig avfall, og helseinstitusjonene skal ha rutiner for å vurdere hva som er smittefarlig avfall og hvordan dette skal håndteres på forsvarlig måte.

Forskriften legger ikke opp til at det skal være mellomlagring av smittefarlig avfall, og helsetjenesten skal så snart som mulig levere smittefarlig avfall til behandling. Dersom det likevel er behov for mellomlagring på avfallsanlegg vil det være Fylkesmannen som er myndighet, og som må vurdere eventuelt behov for tillatelse. Unntaksforskriften om ordinært avfall som nylig er vedtatt gjelder også smittefarlig avfall i tilfeller der det allerede er gitt tillatelse for slikt avfall, slik at økte mottaks- og lagringsmengder tillates dersom det er forsvarlig.

Samfunnskritisk personell innen avfall og avløp
Miljødirektoratet har vurdert hvilke deler av verdikjedene for avfall og avløp som kan ha en samfunnskritisk funksjon der kritisk personell kan ha rett til tilbud. Dette kan blant annet omfatte håndtering av farlig avfall, husholdnings- og næringsavfall, oppsamling/ behandling av avløpsvann og kritiske leverandører av utstyr eller kjemikalier til anleggene. Den enkelte virksomhet må i tråd med regjeringens retningslinjer gjøre en selvstendig og kritisk vurdering av hva som er helt nødvendig personell for å holde kritiske samfunnsfunksjoner operative. 

Avløp
Det er samfunnskritisk at eksisterende systemer for oppsamling og behandling av avløpsvann opprettholdes, og derfor ekstra viktig at avløpssystemene ikke overbelastes eller slutter å fungere. Våtservietter, tørkepapir, q-tips og andre avfallsfraksjoner skal ikke kastes i avløpet, men håndteres som avfall.