Forhåndsavtaler i laksefisket

Elveeiere som har lokal forvaltning av laks skal utforme avtale med offentlig forvaltning for å sikre at årets uttak i fisket er forsvarlig.

Avtalen skal angi hvordan uttaket av laks skal være i forhold til varierende fiskeforhold og mengde tilbakevandrende laks fra havet. Avtalen skal gjøre det mulig å justere uttaket av laks i fisket, for å sikre at gytebestandsmålet oppnås og at høstingspotensialet kan nyttes. I sesongen er det viktig at lokale forvaltere følger med innsiget og fangstene for å forvalte elva på en god måte.

Hvilke elver som har krav om forhåndsavtale og midtsesongevaluering framgår av fisketidsforskriftens vedlegg under "spesielle bestemmelser".

I Trøndelag gjelder det disse elvene:

Øyensåa, Årgårdselva, Namsen, Bjøra i Namsen, Nordelva i Namsen, Sanddøla i Namsen, Søråa i Namsen, Stjørdalselva, Verdalselva, Nordelva, Teksdalselva, Gaula, Orkla, Steinsdalselva, Skauga, Børsaelva, Nidelva, Norddalselva og Stordalselva.

Avtalen må være utfylt av elveeierne og sendt Fylkesmannen for godkjenning før sesongstart.