Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


06.04.2021

Høring på forslag til forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag

Med bakgrunn i jordbruksavtalene 2019 innfører Statsforvalteren i Trøndelag miljøtilskudd til "soner for pollinerende insekt" for søknadsomgangene 2021. Dette medfører behov for endring av "Forskrift om regionale miljøtilskudd i jordbruket, Trøndelag FOR-2019-04-12-520.

Høringsfristen er satt til 18. mai. 


23.03.2021

Kronikk om Landbruk, jordvern og fjørfe

Statsforvalteren har skrevet en kronikk om Landbruk, jordvern og fjørfe som nylig er publisert i regionale aviser og Nationen. Du kan også lese kronikken på denne siden.


23.03.2021

Dokumentasjonsordning for grøntnæringa ved behov for utenlandsk arbeidskraft er iverksatt

Foretak som produserer eller pakker poteter, grønnsaker, frukt og bær, og som trenger strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft de kommende ukene, kan nå dokumentere behovet gjennom Dokumentasjonsordningen for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft hos Landbruksdirektoratet. 

Dokumentasjonsordningen er vedtatt av Regjeringa, med virkning fra 19.mars.

Forskrift om søknad om unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen ble vedtatt fredag 26. mars.


19.03.2021

Møte reindrifts- og landbruksnæringa Tufsingdalen

Denne uka møtte Statsforvalteren reindrifts- og landbruksnæringa i Tufsingdalen. Bakgrunnen for møtet var den gjentagende konflikten mellom reindrifta og landbruksnæringen knyttet til rein på innmark og rein utenfor distriktsgrensa for Femund sijte.


01.03.2021

Seier for jordvernet og beiteinteressene på Nerskogen!

Kommunal – og moderniseringsdepartementet (KMD) har fattet endelig avgjørelse i innsigelsessak hvor Statsforvalteren har lagt ned innsigelse til bygging av 29 hytter på innmarksbeite og dyrkbar jord på Nerskogen i Rennebu kommune. 


01.03.2021

Nasjonal jordvernpris 2021 – kandidater fra Trøndelag?

Statsforvalteren ønsker forslag til kandidater fra Trøndelag til nasjonal jordvernpris innen 17. mars. Den nasjonale jordvernprisen er et tiltak for å styrke jordvernet. 


23.02.2021

Nå kan du se foredragene fra Landbrukskonferansen 2021

Statsforvalteren i Trøndelag arrangerte digital Landbrukskonferanse 26.-28. januar.

Vi har nå lagt ut opptak av foredragene på nettsiden som omhandler konferansen. Du finner lenke til denne siden her: Digital Landbrukskonferanse 2021  


23.02.2021

Tilskudd til fjellandbruket i Trøndelag 2021

Fjellandbruksmidlene skal bidra til bærekraftig og klimasmart verdiskaping i fjellområdene innenfor tradisjonelt landbruk og bygdenæringer. Ryggraden i fjellandbruket er den grovfôrbaserte husdyrdriften, men tilleggsnæringer knyttet til lokal mat og reiseliv bidrar også til en betydelig del av verdiskapningen.  


15.02.2021

Informasjon om ekstraordinært krisetilskudd til siidaandeler og tamreinlag

Landbruksdirektoratet viser til at avtalepartene for Reindriftsavtalen 22. januar 2021 ble enige om ekstraordinære tilskuddsordninger som skal bidra til å redusere de økonomiske konsekvensene av den alvorlige beitekrisen i reindriften i 2020.

 


02.02.2021

Ny temaside for kommunal landbruksforvaltning på våre nettsider

Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren ønsker bedre samordning og målretting av vår informasjon til kommunal landbruksforvaltning.

Vi har derfor opprettet en ny temaside; for kommunal landbruksforvaltning på våre nettsider. 


Flere nyheter Få nyhetsvarsel