Landbruk og reindrift

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


28.07.2021

Hurra - Årets Trønderske matfestival 2021 åpner 29. juli

Endelig matfestival - årets vakreste eventyr for de 130 deltagende lokale mat- og reiselivsbedrifter som byr fram det beste regionen har å by på av lokal mat. Torsdag 29. - lørdag 31. juli er de rigget på Torget i Trondheim, i Kongensgate og i Munkegata der publikum gis mulighet til å få oppleve hele Trøndelags matfat.


06.07.2021

Nytt barkbillevarsel

Hver måned i barkbillesesongen fastsetter Landbruksdirektoratet et barkbillevarsel, som viser faren for utbrudd i ulike landsdeler. Skogeiere og andre aktører i skogbruket bør sjekke dette varselet, og vurdere tiltak dersom varselet viser stor fare for utbrudd av stor granbarkbille i regionen.


28.06.2021

AS kan ikke alltid oppnå konsesjon som eiere av landbrukseiendom

Det er slått fast i Landbruksdirektoratets vedtak av 23.06.2021. Erverv av fast eiendom er som hovedregel konsesjonspliktig, og konsesjonsbehandlingen innebærer en kontroll av hvorvidt den nye eieren og vedkommendes formål er i tråd med målsettingen om samfunnsgagnlige eier- og bruksforhold.


22.06.2021

Endringar i regionale miljøtilskot for 2021

Jordbruksoppgjeret for 2021 vart vedtatt i Stortinget fredag 17. juni. Dette medførte endringar i setertilskota og at ordninga med tilskot til klimarådgiving vart avklara.

Her kan du lese meir om desse endringane. 

 


22.06.2021

Nytt nasjonalt jordvernmål

16. juni vedtok Stortinget ny nasjonal jordvernstrategi med et innskjerpet jordvernmål. Ny målsetting er at omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3000 daa, og at dette skal nås innen 2025. Næringskomiteen omtaler det nye jordvernmålet som både ambisiøst og realistisk.


17.06.2021

Omdisponeringstallene noe opp i 2020

Det nasjonale jordvernmålet for omdisponering av maksimalt 4 000 dekar dyrka jord ble ikke nådd i 2020. Dette er første gang siden 2016. Fortsatt omdisponeres det svært mye dyrka mark, ikke minst her i Trøndelag.


08.06.2021

Hovedplan for skogsveg oppdatert

Statsforvalteren har i vår, i samarbeid med skogbruksansvarlige i kommunene og vegpådriverne i fylket, oppdatert Hovedplan for skogsveg.


08.06.2021

Erstatning for produksjonstap ved mangel på arbeidskraft 2021

Det kan også i år søkes om erstatning for manglende arbeidskraft til innhøsting, begrunnet i koronarestriksjoner, i tillegg til å søke erstatning etter avlingssvikt på grunn av klimatiske skader. 


01.06.2021

Oppdatert jordvernstrategi lagt fram for Stortinget

Oppdatert jordvernstrategi er lagt fram for Stortinget, og skal behandles 16. juni. Det foreslås følgende målsetting: Regjeringen vil at den årlige omdisponeringen av dyrka jord ikke skal overstige 3 000 dekar, og at målet skal være nådd innen 2025.


18.05.2021

Fagråd areal opprettet

Fagråd areal er nylig opprettet. Dette vil bli et nyttig forum for drøfting av arealutfordringer knyttet til bl.a. jordvern og optimal bruk av landbrukets arealressurser.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel