Landbruk og reindrift

Oppdatert 09.05.2022

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Statsforvalteren skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Statsforvalteren skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Statsforvalteren veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Statsforvalteren støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer

Fant du det du lette etter?

Ta gjerne kontakt med oss via sikker melding dersom du ønsker at vi skal svare deg.

09.08.2022

Utsatt spredefrist til 17. august for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag

Mye nedbør i juli og første halvdel av august har medført behov for forlenget frist for miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel i regionale miljøtilskudd i Trøndelag. Fristen er forlenget med 7 dager til 17. august. 


09.08.2022

Trøndersk Matfestival - et sted nær deg 12.-14. august

Helga 12.-14. august er det «Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg». Det blir 300 ulike arrangement i hele Trøndelag. Du kan velge mellom gårdsbesøk, markeder, kurs, seterbesøk, ølsmaking og mye mer.

For mer informasjon om arrangementene i din kommune; se lenke til aktivitetskalender nederst på denne siden.


26.07.2022

Trøndersk Matfestival i Trondheim og Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg

Dette er to store begivenheter for matglade trøndere og tilreisende. Den ene festivalen - Trøndersk Matfestival - foregår i sentrum av Trondheim 28. til 30.juli. Den andre - Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg - arrangeres  over hele Trøndelag i perioden 12. til 14.august.

 

 


06.07.2022

Statsforvaltaren besøkte vinnaren av kulturlandskapsprisen

Statsforvaltar Frank Jenssen besøkte 5. juli kulturlandskapsprisvinnarar for 2021 Siri og Tor Værdal i Verdalsgrenda på Inderøy. 


28.06.2022

Nedadgående trend for omdisponering av dyrka jord - også i Trøndelag

I 2021 ble det vedtatt omdisponert 2 968 dekar dyrka jord til andre formål enn landbruk. Dermed ble jordvernmålet på maks 3000 daa, som ble vedtatt av Stortinget 16. juni 2021, nådd allerede første året. I Trøndelag er trenden også nedadgående, men det er fremdeles behov for å holde trykket på jordvern oppe.


21.06.2022

Bærekraftige menyer i offentlige kantiner i Trøndelag

Trøndelag er i gang med et forprosjekt som skal bidra til økt kunnskap om bærekraftige måltider og hvordan offentlige kjøkken i Trøndelag fylkeskommune og i trønderske kommuner kan legge om til bærekraftige menyer. Formålet er å øke andelen økologiske og lokale råvarer, sesongråvarer og grønt.  


21.06.2022

Rusaset-prosjektet foreslått som kandidat til Europarådets landskapspris

Prosjektet gikk ut på reetablering av Rusasetvatnet på ca. 250 daa og tilrettelegging for fugle- og dyreliv, samt friluftsliv i perioden 2014-2017. I norsk sammenheng er dette et svært stort naturrestaureringsprosjekt, og erfaringene er videreformidlet rundt om i landet. Prosjektet har også skapt internasjonal interesse.


13.06.2022

Avholdt møte i kriseberedskapsutvalget

Det ble avholdt møte i kriseberedskapsutvalget for Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag/Hedmark og tamreinlagene 13.05.2022. 

Protokollen og presentasjonen fra møtet finner du til høyre i margen. 


31.05.2022

Håper på trønderske søknader om jordvernstrategi-midler

Landbruksdirektoratet har lyst ut midler for utarbeidelse av kommunale jordvernstrategier. Å ivareta jordvernet har lenge vært en viktig oppgave for kommunene, og dette ansvaret aktualiseres nå ytterligere med bakgrunn i den urolige verdenssituasjonen. Statsforvalteren vil derfor oppfordre kommunene til å benytte denne muligheten.


25.05.2022

Ja til dyrkajord sentralt i Rissa

Statsforvalteren i Trøndelag som landbruksmyndighet fremmet i 2020 innsigelse til omdisponering av fulldyrka jord til næring/tjenesteyting i områdereguleringsplan for Rissa sentrum. Nå har Kommunal- og distriktsdepartementet fattet vedtak i saken, og sagt nei til omdisponeringen. Arealet reguleres til landbruksformål.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel