Legitimering ved bankforhold for vergehavere

Statens sivilrettsforvaltning (SRF) har mottatt henvendelser både fra banker og fylkesmannen knyttet til legitimering og kundekontroll i vergemålssammenheng, på bakgrunn av blant annet ny hvitvaskingslov. SRF har derfor nå kommet med en kort orientering:

Publisert 15.12.2020

Finanstilsynet har i forbindelse med ny lov og forskrift kommet med rundskrivet «veileder til hvitvaskingsloven» nr. 8/2019.

Vi gjør oppmerksom på følgende:
- For kapitalkonto er det kun fylkesmannen som er disponent. Banker kan derfor ikke forlange at vergene skal legitimere seg i forbindelse med opprettelse av kapitalkonto. Bankene forholder seg til utpekte ansatte hos fylkesmannen, som legitimerer seg slik det følger av Regelboken pkt. 6.3.
- Finanstilsynets veileder pkt. 4.3. klargjør nærmere legitimering av vergehaver og verger i de tilfeller der vergehaver ikke har mulighet til å møte opp fysisk i banken eller ikke har gyldig pass som legitimasjon. Nedenfor er det klippet inn et utdrag fra veilederen som er relevante i vergemålssammenheng (våre understrekinger)

4.3.2.1 Bekreftelse av identitet
Rapporteringspliktig skal bekrefte identiteten til den eller de som faktisk handler på vegne av kunden eller er gitt disposisjonsrett, ved gyldig legitimasjon, jf. hvitvaskingsloven § 12 annet ledd og § 13 annet ledd. Kravet er ufravikelig, med unntak av kundeforhold som skal underlegges forenklede kundetiltak, jf. hvitvaskingsloven § 16 og hvitvaskingsforskriften § 4- 7. Opplysninger om identiteten til personer som handler på vegne av kunden eller er gitt
disposisjonsrett over en konto eller depot skal bekreftes ved gyldig legitimasjon. Dette gjelder også ved enhver senere endring av disponentforhold.


4.3.1.5 Personer som ikke har gyldig legitimasjon – personer under vergemål
Ved etablering av kundeforhold for personer under vergemål som ikke har gyldig
legitimasjonsdokument, kan rapporteringspliktige legge til grunn uttalelse fra Fylkesmannen dersom denne minimum inneholder kundens navn, fødselsnummer eller D-nummer og adresse. Uttalelsen må også inneholde informasjon om hvem som er verge og hvorvidt denne forvalter midlene på vegne av personen med hjemmel i vergemålsloven. Informasjonen om vergen må være så utfyllende at banken kan sjekke at det er samsvar mellom Fylkesmannens bekreftelse og den legitimasjonen som vergen skal vise. Fylkesmannen har ingen plikt til å
utstede slik uttalelse. Rapporteringspliktige kan derfor ikke kreve at kunden fremlegger dette. Rapporteringspliktige kan imidlertid legge en slik uttalelse til grunn dersom det fremlegges av kunden. Vergenes identitet må også bekreftes, se punkt 4.3.2. 

4.3.2.2 Bekreftelse av retten til å handle på vegne av kunden
Retten til å handle på vegne av kunden skal bekreftes ved skriftlig dokumentasjon, jf. hvitvaskingsloven § 12 annet ledd siste punktum og 13 annet ledd siste punktum. Skriftlig fullmakt er eksempelvis:


• Fremvisning av firmaattest for å dokumentere styremedlem, daglig leder eller
prokurist. Bekreftelsen kan gjøres mot offentlige registre eller sendes elektronisk.
• Konkret skriftlig fullmakt fra kunden.
• Vergemålsoppnevning fra Fylkesmannen.

Vis meir