Søknad om tiltak i forurenset grunn, mudring og utfylling i sjø ved Grønehaugen

Høyringsfrist:
16. april 2021

Statsforvalteren i Rogaland har mottatt søknad fra Pelagia AS om tillatelse etter
forurensningsloven §§ 11, jf. § 16 og forurensningsforskriften § 22 til mudring og utfylling i sjø.

Publisert 19.03.2021

Formålet med tiltaket er planering av landareal og utvidelse av kaianlegget ved Grønehaugen. Tiltaksområdene på land og i sjø er forurenset, og forurenset overskuddsmasse skal deponeres i utfyllingen bak tett cellespunt. Nær tiltaksområdet foreligger det registreringer av truede fuglearter, og sundet er kjent utvandringsrute for anadrom fisk tilknyttet Bjerkreimsvassdraget.

Se høringsbrev og søknad i dokument lenkene.

Merknader kan sendes til sfropost@statsforvalteren.no innen 16. april 2021.