Smittevern og beredskap i reindrifta i forbindelse med korona

Situasjonen med koronaviruset (covid-19) har endret hverdagen for mange. Noe av det viktigste vi kan gjøre fremover er å begrense smitten. For reindrifta er det særlig kritisk å sikre nok arbeidskraft til den forestående vårflyttinga.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 24.03.2020

Vi anbefaler at alle reineiere, siidaandelsledere og reinbeitedistrikt tenker gjennom hvordan dere kan gjennomføre nødvendig reindriftsarbeid på en måte som minsker risikoen for smitte, så langt det lar seg gjøre. Vi mener det er særlig kritisk å sørge for at reineierne holder seg friske, og at det er nok arbeidskraft tilgjengelig i forbindelse med vårflyttinga. 

Hvordan unngår jeg å bli smittet eller smitte andre?

Først og fremst ber vi dere følge de smittereduserende rådene fra Folkehelseinstituttet og helsemyndighetene (se vedlagte lenker). 

Vi anbefaler at dere begrenser kontakten med de som ikke er del av familien og det nærmeste arbeidsfellesskapet mest mulig. Også når dere omgås familie og nære kollegaer bør dere tenke best mulig smittevern.

Følgende kan gjøres for å forebygge smitte:

 • Hold minst én meters avstand til personer – gjerne mer 
 • Vask hendene ofte og grundig, spesielt når du har vært ute blant folk og deltatt i arbeidssituasjoner  
 • Finn alternativer til håndhilsning og klemming 
 • Host inn i et papirlommetørkle som du kaster eller brenner 
 • Hvis du ikke har et papirlommetørkle, bør du hoste i albukroken, slik at du ikke sprer dråper ut i lufta 
 • Bruk antibac/håndsprit hvis du ikke har såpe og vann tilgjengelig 
 • Bruk teknologiske hjelpemidler (sender/mobil osv.) for å holde avstand 
 • Tørk av jevnlig med antibac/håndsprit  kikkert, sender (iCom, apparatet, walkietalkie) inkl. mikrofon, telefonskjerm, GPS, skuterstyre, ATV-styre, hørselvern, bilratt og andre personlige berøringspunkter/gjenstander 
 • Bruk dine egne kniver, lassoer, tenger m.m. og hold dem mest mulig rene 
 • Unngå direktekontakt med overflater som bensinpumpehåndtak, dørhåndtak mm - bruk hansker eller jakkeerme 
 • Minimer besøk, spesielt til personer i risikogruppen 
 • Ved opphold i gjeterhytte/lávvu/gamme oppfordrer vi til at det begrenses til nærmeste familie/ gruppe. Tilrettelegg for håndvask og ha antibac lett tilgjengelig 

Arbeidssituasjoner med særlig smitterisiko 

Det er noen arbeidssituasjoner i reindrifta som kan innebære særlig smitterisiko. Vi vil gå gjennom noen her. Denne listen er ikke uttømmende. Vi oppfordrer alle reineiere til å tenke nøye gjennom alle arbeidssituasjoner, for å avdekke mulig smitterisiko. Der det er mulig, bør dere sette inn tiltak for å redusere risikoen.  

Vi gjentar at vi generelt anbefaler minst mulig kontakt med personer utenfor familiene og de nærmeste/faste arbeidskollegaene. Nødvendige arbeidssituasjoner som utgjør en smitterisiko, bør dere så langt det lar seg gjøre gjennomføre innad i siidaandeler, og med færrest mulig involverte. 

Det kan også være en idé å organisere arbeidet i ulike arbeidslag, i de tilfellene det er nødvendig med nærkontakt. På den måten kan man holde eventuell smitte innad i et arbeidslag, og kanskje unngå at hele siidaandeler eller distrikt blir smittet. 

Arbeid i helikopter 

Nærkontakt med pilot er umulig å unngå inne i helikopteretTenk gjennom hvem dere plasserer i helikopteret. Det er en risiko for at denne personen kan havne i karantenePersonen kan utgjøre en smitterisiko for andre i arbeidsfellesskapet etterpå. Derfor bør denne personen være ekstra nøye med å holde avstand til andre i en tilstrekkelig tidsperiode etter helikopterflyging. 

Bruk av avløsere og drenger 

Vi anbefaler at dere bruker mest mulig faste folk som drenger og avløsere. Unngå for stor sirkulasjon av utenforstående inn i arbeidsfellesskapet. Samtidig er det viktig å tenke gjennom og gjøre avtaler med personer som kan være ekstra arbeidskraft, i tilfelle reineiere og andre i siidaandelene blir syke. Pass på at avløsere og drenger tar tilstrekkelig smittevernhensyn i egen hverdag og i kontakt med andre. 

Transport - lasting og utslipp 

Unngå nærkontakt med sjåfører eller reineiere utenfra i forbindelse med transport av dyrSett gjerne et fast arbeidslag til å gjøre jobbenog unngå mest mulig nærkontakt med hverandre. 

Arbeid i gjerder og med skilling av rein 

Ved skilling av rein kan det være en utfordring å holde avstand til kollegaer. Dette er en av de største risikofaktorene for spredning av smitte innad i reindrifta. Vi ber om at skilling begrenses i størst mulig grad. Arbeidet bør gjennomføres med de nærmeste arbeidskollegaene, uten nærkontakt med reineiere eller andre utenfor distriktet. 

Dersom det er absolutt nødvendig å ta inn rein i gjerde, bør dette avklares nærmere med Fylkesmannens reindriftsforvaltningDet rekker med å ta en telefon til oss. Vi ber om at distriktet/siidaandelen kommer med forslag til hvordan skillingen kan gjennomføres best mulig med tanke på smittevern. 

Fôring av rein 

Ved fôring av rein bør arbeidet begrenses til faste personer. Tenk på at alt dere tar i, kan være en smitterisiko for deg selv eller andre. Bruk hansker og være nøye med håndhygienen før og etter fôring.

Grensepassering for reindriftsutøvere

Hvis reindriftsutøvere skal utføre nødvendig arbeid med rein i Sverige, kan dere passere grensen uten at det medfører karanteneplikt når dere skal heim. Det omfatter også drenger/arbeidshjelp som reindriftsutøvere trenger for å få utført reindriftsarbeidet. Vi anbefaler at slike personer har med seg et dokument fra siidaandelsleder eller reinbeitedistrikt som bekrefter at personen skal utføre arbeid med rein.

Vi minner om at det er viktig å følge rådene om smitteforebyggende tiltak. Hvis noen blir syke eller smittet, gjelder reglene for isolering uten unntak. Mer detaljert informasjon om dette finner dere i vedlagte brev fra 27. mars.

Hvis reindriftsutøvere får problemer med å passere grensen i forbindelse med arbeid i reindrifta, kan dere ta direkte kontakt med fylkesmannen på telefon, også utenom ordinær arbeidstid. Kontaktopplysninger finner dere vedlagt i denne artikkelen.

Har distriktet/siidaandelen en beredskapsplan? 

Hva gjør vi om mange reineiere eller annen arbeidskraft blir syk på samme tid? Hvilke operasjoner er det kritisk å få gjennomført? Hva er viktig for å sikre god dyrevelferd og helse blant reineierne?  

Det er lurt å tenke gjennom slike spørsmål før dere står i en kritisk situasjon. I en situasjon der mange reindriftsutøverne blir smittet/satt i karantene, er det viktig med gode planer internt i reindrifta om samarbeid mellom siidaandelene og annen tilgjengelig arbeidskraft. Vi ber reinbeitedistriktene ha en plan for å håndtere en situasjon der mange reineiere og gjeterne blir ute av stand til å dra på fjellet.   

Mattilsynet har oppdaterte råd og retningslinjer på sine nettsider om smittevern og beredskap i forbindelse med dyrehold og koronavirus. Her er også konkrete veiledning for dyreeiere som er i isolasjon eller karantene. Kvalitetssystem i landbruket (KLS) har veiledning på sine nettsider om beredskapsplanlegging i landbruket som kanskje kan være nyttig å se på. Se vedlagte lenker. 

Har du spørsmål? 

Alle som jobber med reindrift hos Fylkesmannen sitter på hjemmekontor av hensyn til smittevern. Vi er fullt operative, og kan nås på telefon eller e-post. Ved helsefaglige spørsmål, ta kontakt med lokale helsemyndigheter/legekontor eller søk informasjon på helsemyndighetenes nettsider (se vedlagte lenker).