Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 tildeles bygda Fjære v/Fjære Gårdstyre

Landbruksforum Nordland har vedtatt å gi Kulturlandskapsprisen Nordland 2016 til bygda Fjære v/ Fjære Gårdstyre. De får prisen for sitt arbeid med å fremme samarbeid, gjøre utmarka tilgjengelig for beitebruk, og legge til rette for allmenn ferdsel. Gjennom felles innsats framstår Fjære med et velpleid og innbydende kulturlandskap, til glede for fastboende og besøkende.

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 16.11.2016

Kulturlandskapsprisen Nordland

Kulturlandskapsprisen Nordland er satt opp av Fylkesmannen i Nordland, med Landbruksforum Nordland som jury. Utmerkelsen består bl.a. av et litografi laget av nordlandskunstneren Dagfinn Bakke.

I år er det den 20. gangen at prisen deles ut. Formålet med kulturlandskapsprisen er å sette fokus på landbruket sin viktige rolle som forvalter av kulturlandskapet og bærer av tradisjoner. Årets pris vil bli overrakt av fylkesmann Hill-Marta Solberg den 5. desember, under åpningen av fylkestinget i Nordland. 

Fjære

Fjære er ei jordbruksbygd på Kjerringøy i Bodø. Bygda har mer enn 180 eiendommer og ca. 90 fastboende. Her er 4 aktive gårdsbruk med til sammen 82 melkekyr, 109 øvrige storfe, 294 sau og 383 lam. I tillegg er det ett bruk som driver med grasproduksjon for salg.

All innmark som ikke skal beites er gjerdet inn, mens de øvrige arealene er gjort tilgjengelige for beitedyra. I tillegg beites det i naturreservatene på Fjære og i Karlsøyvær. Gjennom denne beitebruken framstår kulturlandskapet på Fjære som åpent og innbydende, fra havet og gjennom hele bygda. Beitingen gjør kulturminner synlige, og den sørger for at artsrikdommen i beitemarkene opprettholdes.

Fjære Gårdsstyre

Fjære Gårdstyre forvalter den felles grunnen i bygda. Grunneierlaget er primus motor både for skogsrydding og aktiv beitebruk, og tilrettelegging av turstier, bygging av gjerdeklyv, gapahuker, toaletter og salg av fiskekort. Gårdstyret samarbeider også med vegvesenet og RamSalten våtmarkssenter om bygging av parkeringsplasser og naturrom ved Fjære naturreservat.

 Med tildelingen ønsker Landbruksforum Nordland å hedre bygda Fjære v/ Fjære Gårdstyre for den ekstraordinære innsatsen som legges ned for å ivareta kulturlandskapet, og samtidig gjøre landskapet tilgjengelig for allmennheten. Kulturlandskapet på Fjære viser hvordan den enkeltes innsats, godt samarbeid og god organisering kan gi flotte resultater.

Landbruksforum Nordland

Landbruksforum Nordland er et rådgivende organ for Fylkesmannen i Nordland i saker knyttet til miljø og kulturlandskap på landbruksområdet. Forumet består av representanter for KS Nordland, Nordland Bondelag, Nordland Bonde- og Småbrukarlag, Nordland fylkeskommune, Sametinget, Allskog, Norsk landbruksrådgivning i Nordland og Fylkesmannen i Nordland.