Krisehåndtering og hendelser

Ansvarsprinsippet innebærer at den instansen som er ansvarlig for et område i en normalsituasjon, også har ansvaret ved ekstraordinære hendelser og kriser. Nærhetsprinsippet betyr at kriser skal håndteres på lavest mulig nivå.  

Statsforvalteren kan samordne innsatsen

Ved større kriser og katastrofer er det ofte flere instanser som er involvert i krisehåndteringen. I slike situasjoner kan Statsforvalteren samordne innsatsen. Hvis det blir aktuelt å iverksette en slik regional samordning, skal det opprettes kontakt mellom Statsforvalteren og de berørte etatene. Her kan fylkesberedskapsrådet være et viktig forum.

Fylkesberedskapsråd i alle fylker

Fylkesberedskapsrådet er satt sammen av ledere av offentlige beredskapsetater, kommuner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Rådet er et forum for gjensidig orientering om beredskapsarbeid, og i en krisesituasjon vil rådet være Statsforvalterens sentrale samarbeids- og støtteorgan.

Ved krig har Statsforvalteren myndighet til å ivareta viktige samfunnsinteresser hvis kommunikasjonen med regjeringen blir brutt.

Vis mer


19.07.2018

Evalueringsrapport - fare for demningsbrudd Sortland

Fylkesmannen har evaluert håndteringen av faren for demningsbrudd på Sortland kommunes drikkevannskilde den 29. juni 2017


19.07.2018

Evalueringsrapport - svært stor snøskredfare på Helgeland

Fylkesmannen har evaluert krisehåndteringen i forbindelse med den svært store skredfaren (faregrad 5) den 20.-22. april 2018


14.03.2018

Lite nedbør og kulde gir problemer med vannforsyningen

27 kommuner i Nordland har rapportert om problemer med vannforsyningen denne vinteren på grunn av lite nedbør og mye kulde.


29.01.2018

Evaluering av Cora og snøskredvarsel

Fylkesmannen har gjennomført evaluering av ekstremværet Cora og påfølgende periode med stor snøskredfare i uka etter ekstremværet.


12.12.2017

Evaluering av beredskapen under ekstremværet Ylva

Ekstremværet Ylva traff Nordland 23. og 24. november. Fylkesmannen har nå utarbeidet en evalueringsrapport.


27.06.2016

Reviderte retningslinjer for varsling og rapportering på samordningskanal

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har revidert retningslinjene for varsling og rapportering på samordningskanal.