Støtte til kommuner som vil bygge bærekraft i plan og forvaltning

Kommuner som tar ansvar for klima og miljø i planlegging og forvaltning har gode muligheter for å få statlig støtte. For 2021 er det også mulig å søke særskilte midler for å ivareta hensynet til naturmangfold i planleggingen, i tillegg til at både skjønnsmidler og Klimasats-midler høyst sannsynlig videreføres. 

Dette innholdet er mer enn ett år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Publisert 02.12.2020

Skjønnsmidler

Fylkesmannen ønsker å bidra til bærekraftig kommunal planlegging og forvaltning ved å løfte kunnskap og kapasitet i kommunene, samt ved å stimulere til kommunale samarbeidsløsninger. Til sammen fikk kommunene 4,86 mill kr til dette i år. I tillegg til kommunene som fikk ved første ordnære tildeling i vår, jf. "Løft for bærekraft i kommunal planlegging", fikk

  • Alstahaug kommune kr 450.000 til interkommunalt samarbeid om klima- og energiplanlegging ved andre tildeling. 
  • Narvik, Rana og Bodø kommuner tilsammen 2,75 mill kr til utvikling av "digitale tvillinger" for bruk i etablering av et kommunalt bærekraftsnettverk i Nordland, et verktøy som etter hvert kan hjelpe nordlandskommunene med å visualisere f.eks. tettstedsutvikling, risiko og sårbarhet knyttet til beredskap og samferdsel mv. ovenfor egne politikere og innbyggere, og som hjelp til planlegging og saksbehandling. 

Fylkesmannen vil prioritere å bruke prosjektskjønnsmidler til å løfte FN's bærekraftsmål i kommunal planlegging også kommende år, både for å sikre kontinuitet i pågående prosjekter og intitiere nye. 

Disse midlene vil fortrinnsvis bli brukt på prosjekter som flere kommuner kan ha nytte av. Ordinær søknadsfrist er 26. februar 2021.

KLIMASATS-midler

Nordlandskommunene fikk vel 8,9 mill kr av KLIMASATS-midlene for 2020, jf. "KLIMASATS 2020 i Nordland". Det kom ikke inn søknader om støtte til klimavennlig areal- og transportplanlegging i år.  Nordlandskommunene fikk imidlertid tilsammen vel 0,6 mill. kr til samarbeid om klima- og energiplanlegging i 4 interkommunale nettverk. I tillegg fikk Narvik 1,1 mill kr til kartlegging av klimavennlig mobilitet og utvikling av mobilitetsplan.

Regjeringen legger opp til at ordningen blir videreført også for 2021.

Midler til å ivareta naturmangfold i planleggingen

Som ledd i en prøveordning har Rana kommune mottatt tilskudd for å utarbeide en egen kommundelplan for naturmangfold. Denne planen er nå vedtatt, jf. hjemmesiden til Rana kommune.  Flakstad, Vestvågøy og Vågan fikk i tillegg slike prosjektmidler i 2020 (jf. omtale av ordningen på hjemmesida til Fylkesmannen).

Fra og med 2021 er imidlertid dette en ordinær tilskuddsordning som alle kommuner kan søke på. Som det går fram av rundskriv T-1/20 er formålet å bidra til økt bevissthet og kunnskap om egne naturverdier, slik at politiske valg tidlig i planprosessene kan skje på et bedre kunnskapsgrunnlag. 

Søknadsfristen for ordninga er 01.02.2021.