Meldeskjema for pukkverk

Statsforvalteren skal ha melding før noen starter opp anlegg for produksjon av pukk, grus, sand og singel. Meldeskjema finner du her. Skjemaet gjelder for både midlertidige/mobile anlegg og for stasjonære anlegg.

Sist endret 03.11.2021

Kapittel 30 i forurensningsforskriften setter krav utslipp til vann og luft, og til støy, fra virksomheter som driver med produkjson av pukk, grus, sand og singel.

Også anlegg som var etablert før forskriften trådte i kraft skal sende inn meldeskjema.

Dere skal sende inn nytt skjema når det skjer endringer i drifta ved etablerte anlegg.

Ferdig utfylt skjema sender du til Statsforvalteren i Nordland: sfnopost@statsforvalteren.no 

Har virksomheten din en eldre tillatelse?

Noen virksomheter som var etablert før forskriftskapitlet trådte i kraft har en eldre utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

I disse tilfellene så er det det strengeste kravet som gjelder, enten det står i utslippstillatelsen eller i forskriften. Noen utslippstillatelser har også mer detaljerte krav enn hva forskriften har. I disse tilfellene så gjelder disse reguleringene, men det kan være at deler av dem vil erstattes av strengere reguleringer i forskriften.

Dersom virksomheten deres har utslippstillatelse, og dere ønsker å følge kravene i forskriften, så kan dere sende inn meldeskjema til Statsforvalteren, og be om at tillatelsen trekkes.