Brenning av bygninger

Det hender at kommuner og privatpersoner ønsker å kvitte seg med bygninger ved å brenne de. Skjer dette, vil det føre til forurensning av luft og grunn. Her kan du lese om regelverket som gjelder ved brenning av bygninger.

Publisert 27.01.2021

Forurensningsloven sier at det forbudt å forurense. Dette går fram av § 7 i loven. All brenning av avfall er ulovlig dersom det ikke er gitt særskilt tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

I enkelte tilfeller kan det likevel være lovlig å brenne ned kondemnerte bygninger. Alt materiale som ikke er egnet eller tillatt å brenne må da være fjernet fra bygningen. Kommunen skal føre tilsyn med dette. Du må også være oppmerksom på at regelverket i plan- og bygningsloven om riving av bygg også gjelder dersom bygget skal brennes. Det må derfor søkes om rivetillatelse. Om kommunen har lokal forskrift om åpen brenning, må du søke om dispensasjon fra denne også.

Øvelse for brannmannskap

Det er ikke lovlig å brenne bygg bare for å bli kvitt de. I særskilte tilfeller kan det vere aktuelt med kontrollert brenning av bygninger som øvingsobjekt for brannvesenet. Dersom et slikt alternativ skal kunne vurderes, bør det være meldt inn behov fra brannmannskapene på forhånd slik at øvelsen er omfattet av brannvesenet sin øvingsplan for det aktuelle året.

Krav om miljøsanering

For at brannvesenet skal kunne bruke bygget til øvelsesbrenning må det være grundig miljøsanert på forhånd. Dette inkluderer fjerning av alle vinduer som inneholder PCB eller klorparafiner, elektriske anlegg og andre bygningskomponenter som inneholder miljøgifter. I tillegg må alt materiale, som ikke er brennbart, fjernes. Det må også gjennomføres en slik miljøsanering dersom bygningen skal rives på vanlig måte.

Kommunen er forurensningsmyndighet for åpen brenning og skal føre tilsyn med miljøsaneringen før en eventuell nedbrenning, for å sikre at brenningen skjer lovlig.

Miljø- og helserisiko

I tillegg må kommunen vurdere risikoen for helse- og miljøulemper med brenningen. Etter forurensningsloven § 8 tredje ledd kan forurensning skje uten tillatelse dersom den ikke fører til nevneverdige skader eller ulemper. Brenning vil være ulovlig dersom det kan oppstå nevneverdige ulemper. I slike tilfeller er det Miljødirektoratet som kan gi særskilt tillatelse til nedbrenninga.

Lokal forskrift om åpen brenning

Dersom kommunen har vedtatt en lokal forskrift om åpen brenning, må du søke om dispensasjon fra forskriften. I Nordland er det så langt fastsatt lokale forskrifter i følgende kommuner: Meløy, Vestvågøy, Træna, Leirfjord, Andøy, Røst, Værøy, Saltdal, Fauske, Hamarøy, Gildeskål, Sørfold, Flakstad, Sømna, Evenes, Tjeldsund, Brønnøy, Lurøy, Sortland, Rana, , Bodø, Vefsn, Steigen og Alstahaug.

Forurensning fra brenning av bygninger

Når et bygg brenner, vil gasser og partikler forurense lufta. Aske og andre brannrester vil kunne forurense grunnen der bygget stod. Åpen brenning av avfall og biologisk materiale kan føre til store utslipp av blant anna tjærestoff (PAH), dioksiner og tungmetaller. Slike stoffer er skadelige for helse og miljø.

Forurenset grunn

Etter en brann må eiendommen registreres i databasen Grunnforurensning med mistanke om forurenset grunn, inntil det blir tatt prøver av grunnen for å fastslå om den er forurenset.

Når det er påvist eller mistanke om forurensning på en eiendom, skal det registreres i denne nasjonale databasen. Opplysningene vil vises i matrikkelen (det offisielle eiendomsregisteret), slik at det er kjent ved eventuell senere bygge- eller gravearbeider på eiendommen eller når eiendommen skal skifte eier.

Det kan bli nødvendig med opprydding av grunnen i etterkant, og man må følge bestemmelsene i forurensningsforskriften kapittel 2 ved eventuelle terrenginngrep.

Farlig avfall

Etter en brann skal branntomta ryddes ordentlig. Bygningseier har normalt ansvaret for at dette blir gjort.

Restene etter ei nedbrenning av et bygg kan være farlig avfall. Det er et nasjonalt mål å minimere mengden farlig avfall. I tillegg er det mer kostbart å levere slikt avfall til et avfallsanlegg, enn ordinært avfall. Dette må tas med i vurderinga om man skal brenne bygget eller rive det på ordinært vis.

 

Faktaboks

Dette må være på plass for at bygg kan brennes:

Brannvesenet har meldt behov for øvelse

Kommunen har gitt rivetillatelse etter plan- og bygningsloven

Bygget er miljøsanert

Ikke-brennbart materiale er fjernet

Kommunen har vurdert mulige ulemper

Kommunen har ført tilsyn

Det er gitt dipensasjon fra eventuell lokal forskrift

Brannrester blir levert til godkjent avfallsmottak

Mulig forurenset grunn blir registrert