Småbåthavner er en forurensningskilde

Stoffene som brukes i båtpussen kan være miljøskadelige. De frigis til naturen når båtskroget skrapes eller spyles. Båtvedlikehold kan dermed føre til forurensning i småbåthavner.

Publisert 14.05.2013

En undersøkelse fra 2011 viser at man finner forhøyede verdier av tungmetaller og organiske miljøgifter både i grunnen på land og i sjøbunnen i nærheten av småbåthavner i Norge.

Hvordan gjøres båtpussen mer miljøvennlig?

Havneansvarlige og kommuner har et ansvar for å utarbeide en avfallsplan som beskriver mottaksordninger for avfall i havna og involvere brukere i dette arbeidet. Det skal legges til rette for at brukerne av havna kan levere avfallet sitt på en praktisk måte. Dette inkluderer også avfall som for eksempel kjemikalie- og malingrester, rester av bunnstoff, olje, batterier og lignende. Båten er tatt på land for vedlikehold (Foto: Fylkesmannen i Nordland)

Brukerne av havna må få god informasjon om hva som kan kastes hvor for å sikre at farlig avfall ikke blir kastet sammen med vanlig avfall.

Det bør også legges til rette for oppsamling av bunnstoff som skrapes av skrogene, i tillegg til oppsamling/rensing av spylevann.

Miljødirektoratet har gitt gode tips til miljøvennlig båthold:

  • Sett opp beholdere for ulike typer farlig avfall. Beholderne skal være godt merket, sikret mot uvedkommende og lett tilgjengelig for brukerne. Ta kontakt med et avfallsselskap for hjelp.
  • Skaff slipemaskin(er) med støvsuger for sliping av skrog og duker til å dekke grunnen ved skraping av bunnstoff.
  • Planlegg for å etablere fast dekke (asfalt/betong) med oppsamling av partikler (for eksempel sandfangskum) der hvor det foregår avspyling av bunnstoff. Spylevann bør ikke gå rett til grunn eller sjø uten at partikler fanges opp. Dette gjelder spesielt for utvidelser og nyetablering av småbåthavner, men er også aktuell for eksisterende havner.
  • Informer båteierne om deres plikt til å samle opp bunnstoff og håndtere avfall i samsvar med marinaens innsamlingsopplegg.
  • Ha god dialog med båteierne og begrunn miljøtiltak.
  • Sørg for god kapasitet på avfallsinnretninger i høysesongen