Søknad om mudring og disponering av masser på land - Horn fergeleie – Brønnøy

Høringsfrist:
3. august 2021
Flyfoto som viser Horn fergekai. Svart omriss viser omtrentlig område for mudring.
Flyfoto som viser Horn fergekai. Svart omriss viser omtrentlig område for mudring.

Nordland fylkeskommune har søkt Statsforvalteren i Nordland om tillatelse til tiltak i sjø for å utdype fergebåsen ved Horn fergeleie i Brønnøy.

Publisert 21.06.2021

Om tiltaket

Det er søkt om mudring av ca. 450 kubikkmeter sjøbunn over et areal på ca. 950 kvadratmeter innenfor fergebåsen ved Horn fergekai i Hornsvågen i Brønnøy kommune. Det er foreløpig ikke avklart hvor eller hvordan mudremassene skal disponeres. Tiltaket planlegges gjennomført over 3-6 uker i løpet av andre halvår 2021. 

Forurensning

Det var ikke mulig å ta sedimentprøver av sjøbunnen innenfor tiltaksområdet på grunn av hard bunn. Det var derimot mulig å få opp to prøver i den andre fergebåsen rett ved. Disse viste høy forurensning av kobber, dårlig og moderat miljøtilstand for enkelte tjærestoffer (PAH-forbindelser) og moderat miljøtilstand for sink. Prøvene viste også et høyt innhold av total organisk karbon (TOC).

Naturverdier

Et gytefelt for kveite og et område for rekefiske er registrert i omtrent samme område i Velfjorden, ca. 2 km øst for tiltaksområdet.

Høring

Ytterligere opplysninger kan fås ved henvendelse til Statsforvalteren i Nordland, tlf. 75 53 15 50. Eventuelle merknader sendes på e-post til sfnopost@statsforvalteren.no innen 3. august 2021.

Søknaden legges også ut på høring hos Brønnøy kommune.

Høringsfrist:
3. august 2021