Høring - søknad fra Avinor om endret tillatelse for utslipp av avisingskjemikalier - Evenes

Høringsfrist:
23. april 2021 23.59

Avinor AS, Harstad/Narvik lufthavn, Evenes har søkt Statsforvalteren om oppdatert utslippstillatelse for lufthavnen i forbindelse med Forsvarets etablering av fremskutt base for militære jagerfly og maritime overvåkingsfly.

Publisert 17.03.2021

Søknaden omfatter:

  • Forbruk av baneavisingsmidler tilsvarende et oksygenforbruk på 65000 kilo KOF/sesong. Dette er en økning på 30000 kilo KOF/sesong i forhold til dagens tillatelse.
  • Trinnvising opptrapping av forbruk av flyavisingskjemikalier fra 120000 liter per sesong 100 prosent glykol i dagens tillatelse, til 180000 liter per sesong 2025/2026.
  • Videreføring av tillatelse til bortkjøring av glykolholdig snø for tømming i sjø.
  • Tillatelse til utslipp fra pålagt testing av skumkanoner (brannskum) og pulveraggregater.
  • Gjenbruk av brukt strøsand som erstatning for andre tilkjørte masser.

Høring

Før Statsforvalteren avgjør søknaden kan berørte parter oversende sine uttalelser til søknaden.

Eventuelle merknader til søknaden sendes Statsforvalteren i Nordland, 8002  BODØ, sfnopost@statsforvalteren.no.

Høringsfrist:
23. april 2021 23.59