Tilrår nye skogreservat

Fylkesmannen tilrår vern av Åfarhaugen naturreservat, Durmålhaugen naturreservat og utviding av Hisdalen naturreservat. Områda ligg i Sunndal og Tingvoll kommunar, og vil medføre ca. 3.500 daa nytt verna areal.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 23.06.2017

Framlegga er med i ordninga for frivillig skogvern, og det er grunneigarane sjølv som har tilbydd areala. Områda har store kvalitetar med m.a. gammal furuskog og raudlisteartar som lever i denne. Det er få inngrep i områda.

Verneframlegga har vore på høyring, og det kom fram svært få merknader til framlegga. Erstatninga til grunneigarane er alt framforhandla, og det er Miljødirektoratet og Regjeringa som fullfører prosessen. Vernevedtak er forventa i løpet av hausten 2017.