Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal

Kultiveringsplan for vassdrag i Møre og Romsdal er ferdigstilt etter høyringsrunden. Planen omhandlar utsettingar av anadrom laksefisk og innlandsfisk i regulerte vassdrag.

Publisert 30.06.2020

Etter høyringsrunden har ein oppdatert versjon vore til gjennomgang i Miljødirektoratet. Det er tatt inn ein del innspel og presiseringar. Planen er oppdatert med nye bestandsdata og viktige hendingar innanfor kultiveringsarbeidet i løpet av planperioden (til dømes friskmelding Raumaregionen og nye konsesjonar i Drivaregionen).

Føremålet med planen er å legge føringar for kultiveringsaktiviteten framover. Dette skal skje i tråd med lokale bestandsbehov og samstundes i tråd med nasjonale retningsliner og kvalitetskrav.

Planen kan lastast ned via lenkja til høgre på denne sida.