Høyring av nye forskrifter om fiske etter anadrome laksefisk i sjø og vassdrag

Miljødirektoratet foreslår omfattande endringar i forslag til nye forskrifter.

Publisert 01.07.2020

Miljødirektoratet har lagt ut på høyring forslag til nye reguleringar av fiske frå sesongen 2021. Direktoratet foreslår omfattande endringar både for fiske i sjø og vassdrag.

Høyringsdokumenta er tilgjengeleg hos Miljødirektoratet https://www.miljodirektoratet.no/hoeringer/2020/juni-2020/nye-forskrifter-om-fiske-etter-anadrome-laksefisk-i-sjo-og-vassdrag/

Høyringsfristen er 6. september 2020. Lokale uttalar skal sendast til Fylkesmannen, fmmrpost@fylkesmannen.no, som vil vidaresende desse til direktoratet.