Melchiorgarden fekk bedriftsutviklingspris

Petter Melchior og Torunn Ljøen frå Melchiorgarden i  Norddal er tildelt Bedriftsutviklingsprisen i landbruket i Møre og Romsdal 2017.  Gjennom tradisjonell geitmjølkproduksjon, kjekjøttforedling, bærforedling og turisme har gardbrukarparet skapt ei robust bedrift som gir eit godt økonomisk resultat.

Dette innhaldet er meir enn eitt år gammalt. Informasjonen kan derfor vere utdatert.

Publisert 19.10.2017

Det er Innovasjon Norge i Møre og Romsdal som deler ut prisen. Juryen har gitt følgjande grunngiving for årets pristildeling til Melchiorgarden:

«Kandidaten har hatt god omsetning og et positivt økonomisk resultat de siste årene. Pr dato sysselsetter selskapet 5 årsverk gjennom hele året. Herav halvparten kvinner. I tillegg engasjerer de mange personer som sesonghjelp gjennom sommeren. Dette er gjerne skoleungdom – eller utenlandsk arbeidskraft. Melchiorgarden opprettholder drifta på bruket i Norddal og har skapt trygge arbeidsplasser for seg selv, og de som sysselsettes gjennom sesongen.

Melchiorgarden er en av partene som bidrar til å opprettholde drift av Herdalsetra som ligger i verdensarvområdet i Stranda/Norddal. Melchiorgarden kombinerer tradisjonell mjølkeproduksjon fra geit med dyrking og videreforedling av bringebær, videreforedling av kjekjøt og reiseliv. Kombinasjonen gjør at de har flere ben å stå på, og gjør bedriften mer robust mot eventuelle svingninger i markedet. Melchiorgarden har skapt aktivitet som også gir ringvirkninger for bygda. Melchiorgarden har gjort en ekstra innsats med tanke på å utnytte kjekjøt kommersielt. De er foregangspersoner med tanke på å vise hvor verdifull denne ressursen er. I tillegg til egenverdien i konseptet til Melchiorgarden, er de også gode ambassadører for norsk landbruk.»

Bedriftsutviklingsprisen i landbruket er ein bedrifts- og næringsutviklingspris for bedrifter eller personer som har etablert ei vellykka bedrift eller næring med basis i bygdene og landbruket sine ressursar. Føremålet med prisen er blant anna å synleggjere gode resultat frå landbruksrelatert næringsutvikling. I kvart fylke vert det kåra ein fylkesvinnar og desse konkurrerer så om den nasjonale prisen.

Kandidatene vert vurderte etter følgjande kriterium:

  • Økonomisk resultat/lønsemd
  • Sysselsetjing, særleg for kvinner og ungdom
  • Sosial og miljømessig berekraft, herunder utnytting av lokale ressursar, fortrinn og ringverknader i lokalsamfunnet
  • Nyskaping/originalitet

Det blir kåra ein vinnar i kvart fylke som får 50 000 kroner. Vinnaren deltek i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. 

Kontaktperson: Innovasjon Norge: v/Steinar Johnsen, tlf. 90 77 51 04.