Statsforvaltaren fekk nytt og kjønnsnøytralt namn 1. januar 2021. Det gamle namnet vårt var Fylkesmannen.

Helse- og omsorgstenestelova kap.9

Rettstryggleik ved bruk av tvang og makt overfor einskilde personar med psykisk utviklingshemming.

Under følgjer malar som vi oppmodar kommunane å nytte når dei skal fatte vedtak om bruk av tvang og makt, når det skal søkast om dispensasjon frå utdanningskravet og ved melding om skadeavverjande tiltak i naudssituasjonar. Skjema tilfredsstiller føresegnene i lova til kva som skal vere med.  
 
 

Her er malane som kommunane kan nytte:

Enkeltmelding  Bokmål Nynorsk
Vedtak         Bokmål Nynorsk
Hjelpetekst til vedtak Bokmål Nynorsk
Dispensasjonssøknad Bokmål Nynorsk

 

Denne saka er skriven før 1.1. 2021 då Fylkesmannen endra namn til Statsforvaltaren.

Publisert 28.06.2013

24.03.2020

Koronavirus og tenestene til personar som har ei utviklingshemming

Kommunane er i ein vanskeleg situasjon og har mange ulike problemstillingar som følgje av koronapandemien.


23.01.2018

Bruk av tvang mot elevar med utviklingshemming i skuletida

Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet har samarbeida om ein artikkel som skal bidra til at skuleeigarar, skuleleiinga og tilsette kjenner til regelverket knytt til bruk av tvang mot elevar.


11.04.2016

Spørsmål knytt til bruk av film/bilete

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har frå Kristiansund kommune fått spørsmål om korleis regelverket er å forstå når personar som har ei utviklingshemming tek bilete eller film av andre med sine mobiltelefonar og legg dette ut på sosiale media. Ei anna problemstilling er når slike filmar/bilete vert sendt til mobileigar sine pårørande.


22.03.2016

Bruk av epilepsialarm og kamera i dei kommunale helse- og omsorgstenestene

Bruk av varslingssystem kan være naudsynt for å gi forsvarlege helse- og omsorgstenester.  Fylkesmannen opplever at det er ein del usikkerheit rundt korleis regelverk som skal nyttast. Spørsmål som ofte blir stilt er om bruken av desse tekniske innretningane er helsehjelp eller pleie- og omsorg.


02.03.2016

Ny mal for kommunale vedtak om bruk av tvang og makt

Etter møte med kommunane 2.9.2015, og i samarbeid med habiliteringstenestane i fylke har Fylkesmannen utarbeidd nye malar som vi oppmodar alle kommunane om å nytte når ein skal fatte vedtak om bruk av tvang og makt etter reglane i helse- og omsorgstenestelova kapittel 9.


02.11.2015

Oppdatert rundskriv til Helse- og omsorgstenestelova kapittel 9

Til orientering;  ein oppdatert versjon av rundskriv IS-10/2015 er no klar.
27.10.2015

Seksuelle overgrep mot vaksne personar med psykisk utviklingshemming

Bufdir har utarbeida retningslinjer ved seksuelle overgrep mot vaksne med psykisk utviklingshemming.


10.09.2015

Presentasjonar frå samling 2.9.2015

Her finn du presentasjonar og kontaktinformasjon frå samlinga for faglege og daglege ansvarlege for tenester etter helse- og omsorgslova kapittel 9, som vart arrangert 2.9.2015.


20.01.2015

Presentasjoner - "Tvang- tvingande nødvendig eller?"

Plansjane i høve konferansen finn du i høgremargen.


13.11.2014

Presentasjoner-Grunnkurs i saksbehandling Helse- og omsorgstenesteloven kapittel 9

Plansje fragrunnkurs i saksbehandling Helse- og omsorgstjenesteloven kap.9