Verjemål

Ei verje sikrar interessene til ein person som anten er mindreårig, eller som har fått oppnemnt verje. Ein person som treng hjelp til å sikre sine eigne interesser, kan få verje både på det økonomiske og det personlege området.

Det å få verje vil seie at du får hjelp til gjeremål du ikkje greier sjølv, slik at du kan fungere på lik linje med andre i samfunnet. Eit verjemål skal vere tilpassa behova du har, og det skal ikkje vere meir omfattande enn det som er nødvendig. Vanleg verjemål er frivillig, og du bestemmer sjølv om du vil ha verje eller ikkje. 

Statsforvaltaren er førsteinstans på verjemålsområdet. Det vil seie at det er Statsforvaltaren du skal kontakte om du, eller nokon som står deg nær, treng verje. 

Klagerett

Du kan klage på eit vedtak om oppretting av verjemål. Dei som har rett til å klage er vedkommande som er sett under verjemål, verja, den som har sett fram kravet om verjemål eller personens ektefelle/sambuar, næraste livsarving og søsken. For andre vedtak enn oppretting av verjemål er det vanlig klagerett etter reglane i forvaltningslova. Klagefristen er tre veker frå du mottok vedtaket. Du skal sende klagen til Statsforvaltaren. Statsforvaltaren kan omgjere vedtaket, eller sende klagen vidare til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmynde og klageinstans for vedtak gjort av Statsforvaltaren.

Vil du bli verje?

Det er ulike typar verjer:

  • Du kan bli oppnemnt som verje til barn utan foreldre, eller dersom foreldra av ulike grunnar ikkje kan ha heile eller delar av verjeansvaret
  • Du kan bli oppnemnt som verje for vaksne
    • viss du er forelder til vaksne barn
    • viss du er søsken, besteforelder, onkel, tante eller ein annan person i storfamilien eller i omgangskrinsen. I tillegg kan du også vere verje som nabo, ven eller viss du berre har eit ønske om å bidra ved å stille opp frivillig
    • viss du vel å stille opp som verje som ein del av arbeidet ditt, eller berre fordi du har eit ønske om å vere til nytte (fast verje/profesjonell)
  • Du er verje som forelder til egne barn under 18 år. Verje er den eller dei som har foreldreansvaret.

Kva som må til av kvalifikasjonar og eigenskapar for at du skal kunne bli verje, er avhengig av oppdraget. Statsforvaltaren avgjer kven som skal vere verje, og hovudregelen er at valet vert teke i samråd med personen som skal ha verje. Som regel legg vi vekt på at du handterer utfordringar, har kjennskap til regelverket og offentlege instansar, at du er flink til å formulere deg, har orden i eigen økonomi og likar å gjere noko for andre. Du må også ha god vandel, og verjer må leggje fram politiattest. Statsforvaltaren tilbyr nødvendig opplæring og ser til at du utfører vervet på forsvarleg vis.

 

Vis meir


20.05.2021

Pengar til ferien

Dersom den du er verje for ønskjer utbetaling frå kapitalkontoen sin til ferien, bør du vere tidleg ute.


06.05.2021

Fristen for innlevering av verjerekneskap er ute

Fristen for å levere verjerekneskapen for 2020 gjekk ut den 30. april 2021. Dersom du ikkje har levert komplett verjerekneskap enno, bør du sende oss det med ein gong for å unngå purring frå oss.


22.04.2021

Tilgang til verjehavar si skattemelding

Fristen for å levere verjerekneskapen for 2020 er 30. april 2021. Verja må mellom anna leggje fram skattemeldinga til personen med verje. Her kan du lese meir om kva verja må gjere for å få tilgang til denne skattemeldinga.


22.04.2021

Elektronisk melding til Statsforvaltaren i Vestland via Altinn

Fleire har meldt frå om at dei ikkje får velje Vestland som mottakar ved utfylling av elektroniske skjema til oss via Altinn. Det er òg nokon som får feilmelding dersom dei opnar elektroniske skjema direkte inne i Altinn.


11.03.2021

Webinar for faste verjer

Velkommen til årets første webinar for faste, profesjonelle verjer i Vestland


12.02.2021

Innlevering av verjerekneskap 2020

Alle verjer med rekneskapsplikt skal levere verjerekneskap for 2020. Rekneskapen skal leverast samla, og frist for innsending er 30. april 2021.


15.01.2021

Smitteverntiltak for personar under verjemål med nedsett kognitiv funksjon

I samband med koronasituasjonen har det vore fleire nyhendesaker om isolering av personar som er under verjemål. Vi vil difor be alle verjer om å vere oppmerksame på at dei nasjonale føringane for isolering ikkje utan vidare kan leggast til grunn når isolering må gjennomførast med bistand frå helse- og omsorgstenesta. Dette gjeld særleg når gjennomføring må skje heilt eller delvis med bruk av tvang.


28.12.2020

Verjer skal ikkje gi samtykke til covid-vaksine

Det er ikkje verja si oppgåve å samtykke til vaksinasjon på vegner av den dei er verje for.


01.12.2020

Brukarundersøking for verjer 2020

Fylkesmannen gjennomfører ei brukarundersøking blant oppnemnde verjer. Undersøkinga har 14 spørsmål med svaralternativ, og det tek om lag 5-10 minutt å svare på spørsmåla.


11.06.2020

Søknader om bruk av kapital bør sendast snarast

På grunn av ferieavvikling og færre folk på kontoret, ber vi om at verjer med eventuelle søknader om bruk av kapital, sender desse så snart som mogleg.


Fleire nyhende Få nyheitsvarsel

Kontaktinformasjon

Sikker melding:

Dette er ein trygg kommunikasjonskanal der du kan sende sensitiv informasjon via Altinn: Sikker melding (verjemål).

 

E-post:

For generelle førespurnadar kan du bruke e-postadressa vår. Vi anbefalar at du ikkje sender sensitiv informasjon via e-post.

sfvlpost@statsforvalteren.no

 

Postadresse verjemålsseksjonen:

Postboks 7310, 5020 Bergen

 

Telefon:

Direkte til verjemålsseksjonen:

55 57 23 00

 

Telefontid er måndag til onsdag 12.00–14.00.

 

Kontaktpersonar:

Anne K. Hjermann, avdelingsdirektør
Liv Sørevik, seksjonsleiar