Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. sep Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
Søknadsfrist Tittel
25. sep Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset