Søknadsfrist Tittel Målgruppe
25. sep Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid barn, unge og vaksne med psykiske plager eller rusproblem som har behov for hjelp
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing Personar, eller grupper av personar, med rusrelaterte problem og deira pårørande.
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset Næringsdrivande fastlegar som handterer covid-19, men som ikkje har forsikring for sjukefråvær i arbeidsgjevarperioden
Søknadsfrist Tittel
25. sep Tilskot til mellombels styrking av eksisterande behandlingstilbod innan psykisk helse- og rusarbeid
30. okt Tilskot til kommunalt rusarbeid - ny utlysing
15. des Kompensasjon til næringsdrivande fastlegar ved sjukefråvær knytt til koronaviruset